Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę wyrobów medycznych – środki ochrony osobistej dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem ZPP-2810-14/20

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę wyrobów medycznych – środki ochrony osobistej dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem ZPP-2810-14/20

Zakopane, dnia 04.01.2021r.

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-14/20

 

Wszyscy Wykonawcy

ZPP-2810-14/20

 

 

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na:

„Dostawę wyrobów medycznych – środki ochrony osobistej dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego.

 

Działając w oparciu art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), uprzejmie informuję że Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uznał za najkorzystniejszą ofertę firmy:

 

FIRMA HANDLOWA „STARMLECZ” Tkaczuk Adam,

  1. Zgodna 4b, 27-200 Starachowice,

Cena  netto zamówienia: 92 900,00 zł

Cena brutto zamówienia: 101 772,00 zł

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta ważna, spełniająca wymagania Zamawiającego i przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny oraz kryterium skrócenie terminu dostawy. W kryterium cena oferta otrzymała 60,00 pkt, w kryterium skrócenie terminu dostawy – 40,00 pkt. Łącznie oferta otrzymała 100,00 pkt.

 

Zestawienie  punktacji ofert:

l.p. Nazwa wykonawcy, którzy złożyli oferty Kryterium cena – 60% Kryterium skrócenie terminu dostawy – 40% Łącznie pkt.
 

1

FIRMA HANDLOWA „STARMLECZ” Tkaczuk Adam, ul. Zgodna 4b, 27-200 Starachowice  

60,00 pkt

 

40,00 pkt

 

100,00 pkt

2 DENTAL DRILL Sp. z o.o., ul. Nowowarszawska 14/4, 15-206 Białystok  

56,77 pkt

 

40,00 pkt

 

96,77 pkt

  AB-MED Hurtownia Farmaceutyczna Beata Bogdziewicz-Murmyło, ul. Damrota 147, 43-100 Tychy  

56,21 pkt

 

40,00 pkt

 

96,21 pkt

  EM POLAND Sp. z o.o. al. Piłsudskiego 63, 05-070 Sulejówek  

55,50 pkt

 

40,00 pkt

 

95,50 pkt

  1. Liczba ofert otrzymanych – 4 oferta,
  2. Liczba ofert odrzuconych – brak,

 

Zawarcie Umowy

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych  uprzejmie zawiadamiam, iż umowa może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Z poważaniem,

Dyrektor

Krystyna Walendowicz