Ogłoszenie o zamówieniu ZPP-2810-19/20 na: Dostawę środków do dezynfekcji dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Ogłoszenie o zamówieniu ZPP-2810-19/20 na: Dostawę środków do dezynfekcji dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego

Ogłoszenie nr 777201 – N – 2020 z dnia 2020-12-31 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Dostawę  środków do dezynfekcji dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego

Numer referencyjny: ZPP-2810-19/20

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 13/01/2020, godzina: 12:30,

POBIERZ
 
 
Zatwierdzam dnia. 31.12.2020r.
Dyrektor
Krystyna Walendowicz