Ogłoszenie o zamówieniu ZPP-2810-17/20 na: Sukcesywną dostawę leków dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem. DODANO pytania i odpowiedzi z dnia 08.01.2021r. DODANO zmianę ogłoszenia o zamówieniu z dnia 08.01.2021r. ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Ogłoszenie o zamówieniu ZPP-2810-17/20 na: Sukcesywną dostawę leków dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem. DODANO pytania i odpowiedzi z dnia 08.01.2021r. DODANO zmianę ogłoszenia o zamówieniu z dnia 08.01.2021r. ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT

DODANO

ZMIANĘ OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie nr 540398719 – N – 2021 z dnia 2021-01-08 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

IV.6.2) Nowy Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 18/01/2021, godzina: 12:30,

Ogłoszenie nr 774180 – N – 2020 z dnia 2020-12-29 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Sukcesywna dostawa leków dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

Numer referencyjny: ZPP-2810-17/20

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 13/01/2020, godzina: 12:30,

POBIERZ
 
 
Zatwierdzam dnia. 29.12.2020r.
Dyrektor
Krystyna Walendowicz
Nowy Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 18/01/2021, godzina: 12:30,
Zatwierdzam dnia. 08.01.2021r.
Dyrektor
Krystyna Walendowicz