Dostawa wyrobów medycznych – środki ochrony osobistej dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego DODANO zmianę ogłoszenia o zamówieniu z dnia 23.12.2020r. – ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT. DODANO pytania i odpowiedzi z dnia 29.12.2020r.

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Dostawa wyrobów medycznych – środki ochrony osobistej dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego DODANO zmianę ogłoszenia o zamówieniu z dnia 23.12.2020r. – ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT. DODANO pytania i odpowiedzi z dnia 29.12.2020r.

DODANO

ZMIANĘ OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie nr 540554333 – N – 2020 z dnia 2020-12-23 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

IV.6.2) Nowy Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 31/12/2020, godzina: 12:30,

 

Ogłoszenie nr 769079-N-2020 z dnia 2020-12-18 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa wyrobów medycznych – środki ochrony osobistej dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego

 Numer referencyjny: ZPP-2810-14/20

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 28/12/2020, godzina: 12:30,

POBIERZ
 
 
Zatwierdzam dnia. 18.12.2020r.
Dyrektor
Krystyna Walendowicz
Nowy Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 31/12/2020, godzina: 12:30,
Zatwierdzam dnia. 23.12.2020r.
Dyrektor
Krystyna Walendowicz

DODANO PYTANIA I ODPOWIEDZI z dnia 29.12.2020r.

Zatwierdzam dnia. 29.12.2020r.
Dyrektor
Krystyna Walendowicz