Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę wyposażenia oraz sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego.

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę wyposażenia oraz sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego.

Zakopane, dnia 03.12.2020r.

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-13/20

 

 Wszyscy Wykonawcy

ZPP-2810-13/20

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na:

„Dostawę wyposażenia oraz sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego.

  

Działając w oparciu art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), uprzejmie informuję że Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uznał za najkorzystniejszą ofertę firmy dla pakietu:

Pakiet nr 1

Has-Med. Sp. z o.o.

Młyńska 20, 44-141 Bielsko Biała

Cena netto:83 300,00 zł,

Cena brutto: 95 979,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta ważna, spełniająca wymagania Zamawiającego i przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny, kryterium okres gwarancji, oraz kryterium skrócenie terminu dostawy. W kryterium cena oferta otrzymała 60,00 pkt, w kryterium okres gwarancji – 8,00 pkt, w kryterium skrócenie terminu dostawy – 20,00 pkt. Łącznie oferta otrzymała 88,00 pkt.

Zestawienie  punktacji ofert:

l.p. Nazwa wykonawcy, którzy złożyli oferty Kryterium cena – 60% Kryterium okres gwarancji –20% Kryterium skrócenie terminu dostawy –20% Łącznie pkt.
 

1

Has-Med. Sp. z o.o. ul. Młyńska 20, 44-141 Bielsko Biała  

60,00 pkt

 

8,00 pkt

 

20,00 pkt

 

88,00 pkt

  1. Liczba ofert otrzymanych – 1 oferta,
  2. Liczba ofert odrzuconych – brak,

Zawarcie Umowy

Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych  uprzejmie zawiadamiam, iż umowa może zostać zawarta w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Pakiet nr 2

Has-Med. Sp. z o.o.

Młyńska 20, 44-141 Bielsko Biała

Cena netto:42 950,00 zł,

Cena brutto: 47 811,11 zł

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta ważna, spełniająca wymagania Zamawiającego i przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny, kryterium okres gwarancji, oraz kryterium skrócenie terminu dostawy. W kryterium cena oferta otrzymała 60,00 pkt, w kryterium okres gwarancji – 8,00 pkt, w kryterium skrócenie terminu dostawy – 20,00 pkt. Łącznie oferta otrzymała 88,00 pkt.

Zestawienie  punktacji ofert:

l.p. Nazwa wykonawcy, którzy złożyli oferty Kryterium cena – 60% Kryterium okres gwarancji –30% Kryterium skrócenie terminu dostawy –20% Łącznie pkt.
 

1

Has-Med. Sp. z o.o. ul. Młyńska 20, 44-141 Bielsko Biała  

60,00 pkt

 

8,00 pkt

 

20,00 pkt

 

88,00 pkt

  1. Liczba ofert otrzymanych – 1 oferta,
  2. Liczba ofert odrzuconych – brak,

Zawarcie Umowy

Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych  uprzejmie zawiadamiam, iż umowa może zostać zawarta w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Pakiet nr 3

Has-Med. Sp. z o.o.

Młyńska 20, 44-141 Bielsko Biała

Cena netto: 31 150,00 zł,

Cena brutto: 34 722,00 zł

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta ważna, spełniająca wymagania Zamawiającego i przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny, kryterium okres gwarancji, oraz kryterium skrócenie terminu dostawy. W kryterium cena oferta otrzymała 60,00 pkt, w kryterium okres gwarancji – 20,00 pkt, w kryterium skrócenie terminu dostawy – 0,00 pkt. Łącznie oferta otrzymała 80,00 pkt.

Zestawienie  punktacji ofert:

l.p. Nazwa wykonawcy, którzy złożyli oferty Kryterium cena – 60% Kryterium okres gwarancji –30% Kryterium skrócenie terminu dostawy –20% Łącznie pkt.
 

1

Has-Med. Sp. z o.o. ul. Młyńska 20, 44-141 Bielsko Biała  

60,00 pkt

 

20,00 pkt

 

0,00 pkt

 

80,00 pkt

  HOME-CARE Sp. z o.o. Sp. K. ul. Grzegorza z Sanoka 74, 71-278 Szczecin  

48,66 pkt

 

4,00 pkt

 

20,00 pkt

 

72,66 pkt

  1. Liczba ofert otrzymanych – 2 oferta,
  2. Liczba ofert odrzuconych – brak,

Zawarcie Umowy

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych  uprzejmie zawiadamiam, iż umowa może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Z poważaniem,

Dyrektor

Krystyna Walendowicz