Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: „ Dostawę wyposażenia oraz sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego”.

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: „ Dostawę wyposażenia oraz sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego”.

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-13/20                                          Zakopane, dnia 02.12.2020r.

 

Wszyscy Wykonawcy

ZPP-2810-13/20

 

Dotyczy: Informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: „Dostawę wyposażenia oraz sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego”.

 

Działając w oparciu art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), uprzejmie informuję że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia tj: Pakiet nr 1: 107 159,00 zł netto tj: 125 000,00 zł brutto.

Pakiet nr 2: 42 929,09 zł netto tj: 47 400,00 zł brutto

Pakiet nr 3: 43 902,44 zł netto tj: 54 000,00 zł brutto

Łącznie wartość zamówienia wynosi: 193 990,53 zł netto tj: 226 400,00 zł brutto

 

W niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

  1. HOME-CARE Sp. z o.o. k. 71-278 Szczecin, ul. Grzegorza z Sanoka 74,  która złożyła ofertę w kwocie,

pakiet nr 1: brak oferty,      pakiet nr 2: brak oferty,

Cena netto za pakiet nr  3: 38 605,00 zł

Cena brutto za pakiet nr  3: 42 815,40 zł

– termin realizacji zamówienia: 20.12.2020r.

– okres gwarancji zamówienia: 2 lata.

– termin płatności faktury: 30 dni

 

  1. Has-Med. Sp. z o.o. 43-300 Bielsko – Biała, ul. Młyńska 20, która złożyła ofertę w kwocie,

Cena netto za pakiet nr 1: 83 300,00 zł

Cena brutto za pakiet nr 1: 95 979,00  zł

– termin realizacji zamówienia: 13 dni od dnia podpisania umowy.

– okres gwarancji zamówienia: 3 lata.

– termin płatności faktury: 30 dni

 

Cena netto za pakiet nr 2: 42 950,00 zł

Cena brutto za pakiet nr 2: 47 811,11  zł

– termin realizacji zamówienia: 13 dni od dnia podpisania umowy

– okres gwarancji zamówienia: 3 lata.

– termin płatności faktury: 30 dni

 

Cena netto za pakiet nr 3: 31 150,00 zł

Cena brutto za pakiet nr 3: 34 722,00  zł

– termin realizacji zamówienia: 21 dni od dnia podpisania umowy

– okres gwarancji zamówienia: 5 lata.

– termin płatności faktury: 30 dni

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawo zamówień publicznych Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania ww. informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg załącznika nr 5 do siwz)

 

 

Dyrektor

Krystyna Walendowicz