Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-10/20                                             Zakopane, dnia 17.11.2020r.

 

Wszyscy Wykonawcy

ZPP-2810-10/20

 

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na:

„Dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego.

 

Działając w oparciu art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), uprzejmie informuję że Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uznał za najkorzystniejszą ofertę firmy:

Famed Żywiec Sp. z o.o.,

Ul. Fabryczna 1, 34-300 Żywiec

Cena brutto za całość dostawy: 159 991,20 zł

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta ważna, spełniająca wymagania Zamawiającego i przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny, kryterium okres gwarancji, oraz kryterium bezpłatny serwis gwarancyjny. W kryterium cena oferta otrzymała 60,00 pkt, w kryterium okres gwarancji – 6,00 pkt, w kryterium bezpłatny serwis gwarancyjny – 6,66 pkt. Łącznie oferta otrzymała 72,66 pkt.

 

Zestawienie  punktacji:

l.p. Nazwa wykonawcy, którzy złożyli oferty Kryterium cena – 60% Kryterium okres gwarancji –30% Kryterium bezpłatny serwis gwarancyjny –10% Łącznie pkt.
 

1

Famed Żywiec Sp. z o.o.,

Ul. Fabryczna 1, 34-300 Żywiec

 

60,00 pkt

 

6,00 pkt

 

6,66 pkt

 

72,66 pkt

Liczba ofert otrzymanych – 1 oferta,

 

Zawarcie Umowy

Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych  uprzejmie zawiadamiam, iż umowa może zostać zawarta w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Dyrektor

Krystyna Walendowicz