Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: „Dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego.

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: „Dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego.

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-10/20                                            Zakopane, dnia 16.11.2020r.

  

Wszyscy Wykonawcy

ZPP-2810-10/20

 

Dotyczy: Informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: „Dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego.

  

Działając w oparciu art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), uprzejmie informuję że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia 148 148,15 zł netto tj: 160 000,00 zł brutto.

W niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

Famed Żywiec Sp. z o.o.,

Ul. Fabryczna 1

34-300 Żywiec

Cena netto: 148 140,00 zł,  Cena brutto: 159 991,20 zł

Okres gwarancji 2 lata.

Bezpłatny serwis gwarancyjny: 2

Termin płatności faktury: 30 dni

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawo zamówień publicznych Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania ww. informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg załącznika nr 5 do siwz)

 

16.11.2020

Dyrektor

Krystyna Walendowicz