Ogłoszenie o zamówieniu na: Dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego. DODANO pytania i odpowiedzi z dnia 09.11.2020r. DODANO zmianę ogłoszenia o zamówieniu z dnia 09.11.2020r. – ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT.

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Ogłoszenie o zamówieniu na: Dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego. DODANO pytania i odpowiedzi z dnia 09.11.2020r. DODANO zmianę ogłoszenia o zamówieniu z dnia 09.11.2020r. – ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT.

DODANO

ZMIANĘ OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie nr 540222700 – N – 2020 z dnia 2020-11-09 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

IV.6.2) Nowy Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 16/11/2020, godzina: 12:30,

 

Ogłoszenie nr 605738-N-2020 z dnia 2020-11-03 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego

 Numer referencyjny: ZPP-2810-10/20

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 12/11/2020, godzina: 12:30,

POBIERZ
 
 
Zatwierdzam dnia. 03.11.2020r.
Dyrektor
Krystyna Walendowicz

DODANO

ZMIANĘ OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie nr 540222700 – N – 2020 z dnia 2020-11-09 r.

IV.6.2) Nowy Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 16/11/2020, godzina: 12:30,

PYTANIA I ODPOWIEDZI z dnia 09.11.2020r.

Zatwierdzam dnia. 09.11.2020r.
Dyrektor
Krystyna Walendowicz