Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: Usługę kompleksowego utrzymania czystości w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: Usługę kompleksowego utrzymania czystości w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

Zakopane, dnia 16.10.2020r.

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-09/20

 

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem ogłasza o udzieleniu zamówienia na:

Usługę kompleksowego utrzymania czystości w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

Ogłoszenie nr 510203010-N-2020 z dnia 16-10-2020 r.

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem: Usługa kompleksowego utrzymania czystości w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 583904-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  1. 1) NAZWA I ADRES:

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem, Krajowy numer identyfikacyjny 29544900000000, ul. ul. Ciągłówka  9, 34-500  Zakopane, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 018 2068066 w. 22, e-mail [email protected], faks 182 068 141.
Adres strony internetowej (url): www.rehabilitaca.zakopane.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usługa kompleksowego utrzymania czystości w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZPP-2810-09/20

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

. Przedmiotem postępowania jest wybór Wykonawcy, który będzie świadczył kompleksową usługę utrzymania czystości Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem z zachowaniem norm sanitarno – higieniczno – epidemiologicznych, dotyczących placówek opieki zdrowotnej. 2. Usługa dotyczy: a) Szpital budynek głowny – Oddziałów szpitalnych oraz Ośrodków Dziennej Rehabilitacji – Działu Fizjoterapii w tym basen – Specjalistycznych Poradni szpitala – Działu Administracyjno – Eksploatacyjnego b) Budynek mieszkalno-administracyjny 9A – Mieszkania terapeutyczne – pokoje gościnne – klatka głowna schodowa c) Budynek Dyrektorówka 8 Centrum Edukacji Prozdrowotnej – sala rehabilitacyjna, konferencyjna – pokoje gościnne o pow. 6560 m² na podstawie wykazu pomieszczeń do świadczenia usługi ze szczegółowym metrażem według załącznika nr 3 do SIWZ/UMOWY. Usługa będzie świadczona: – w tygodniu (poniedziałek – piątek) w godzinach od 7:00 rano do 19:00. – w sobotę w godzinach od 7:00 rano do 19:00. – w niedzielę w godzinach od 7:00 rano do 19:00 3. Podział pomieszczeń szpitala na strefy do sprzątania, plan higieny i strefy higieniczne powierzchni szpitalnych zawieraj załącznik nr 1 – plan higieny oraz załącznik nr 2 – strefy higieniczne SIWZ/UMOWY. 4. Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej obiektu w celu zapoznania się z miejscem realizacji usługi, warunkami realizacji zamówienia i zakresem objętym przedmiotem zamówienia. Osobami odpowiedzialnymi za organizację i przebieg wizji lokalnej są Pielęgniarka Epidemiologiczna oraz pracownik Administracji tel. 18-20 26 814 w godz. 7.30 – 15.05. 5. Zamawiający wymaga, aby pomieszczenia były sprzątane zgodnie z planem higieny po zatwierdzeniu przez pielęgniarkę epidemiologiczną oraz odpowiedniej ilości pracowników wykonujących usługę kompleksowego utrzymania czystości nie mniejszej niż 15 osób . 6. Zamawiający wymaga, aby pracownicy fizyczni wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia, zatrudnieni byli przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019r. poz. 1043.). Wykonawca będzie zobowiązany do raportowania stanu zatrudnienia, o którym mowa powyżej, w formie umożliwiającej Zamawiającemu stwierdzenie spełnienia przez cały okres realizacji umowy przez Wykonawcę warunku zatrudnienia, z zastrzeżeniem przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Czynności raportowania wykonywane będą na każde żądanie Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych. Wykonawca zobowiązany jest również udzielić wyjaśnień w powyższym zakresie. W przypadku niezrealizowania wskazanego stanu zatrudnienia osób wykonujących czynności sprzątania codziennego, zamawiający wezwie Wykonawcę do realizacji umowy zgodnie z jej treścią, pod rygorem odstąpienia od umowy. 7. Zamawiający wymaga zastosowanie odpowiedniego sprzętu oraz środków dezynfekcyjnych, środków czystości i higieny, dopuszczonych do stosowania w placówkach opieki zdrowotnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami sanitarno – epidemiologicznymi. 8. Sprzątanie nie może zakłócać normalnej pracy oddziałów szpitalnych oraz innych działów. 9. Wykonawca zobowiązany jest wydzielić sprzęt do mycia i dezynfekcji i przyporządkować na poszczególne oddziały i inne komórki organizacyjne szpitala. Za ustalenie zmian harmonogramu prac odpowiada Pielęgniarka Epidemiologiczna lub inny pracownik upoważniony przez dyrektora Szpitala. 10. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania procedur obowiązujących w spzitalu w tym procedurę utrzymania czystości i dezynfekcji powierzchni szpitalnych, instrukcji postepowania odpadami, segregacji odpadów. 11. Wykonawca w celu należytego wykonania usługi powinien dysponować profesjonalnym sprzętem w odpowiednich ilościach niezbędnych do utrzymania czystości, prawidłowej dezynfekcji powierzchni. 12. Pracownicy Wykonawcy powinni być przeszkoleni z zakresu utrzymania higieny szpitalnej. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania min. raz w roku szkoleń w powyższym zakresie,a w szczególności obejmującym: zasady przygotowywania roboczych roztworów środków dezynfekcyjnych i myjących, mycie i dezynfekcję różnych powierzchni, higienę rąk, postępowanie z bielizną szpitalną. Wykonawca zobowiązany jest do informowania o powyższych szkoleniach Zamawiającego. 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wielkości powierzchni do sprzątania (w tym dezynfekcji) oraz zmiany zakresu i częstotliwości prac w zależności od potrzeb np. w przypadku remontu, czy też spowodowanego inną przyczyną czasowego wyłączenia z eksploatacji danej komórki organizacyjnej lub jej części. 14. Wykonawca musi zapewnić wszystkie niezbędne środki czystości, dopuszczone do stosowania w obszarze medycznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności: normy PN-EN 14885; ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2231.), ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1225), ustawy z dnia z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 168.), ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r poz. 499.) 15. Zamawiający wymaga, aby wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy posiadał podpisaną umowę z pralnią na pranie materiałów (mopów) służących do utrzymania czystości szpitala przez wykonawcę. 16. Zamawiający wymaga aby w każdym dniu pracy zespołu sprzątającego była jedna osoba posiadająca uprawnienia do pracy na wysokościach do 3 metrów wysokości (dotyczy mycia okien w pomieszczeniach przeznaczonych do sprzątania, mycia lamp sufitowych ściennych, itp. (od poniedziałku do piątku). 17. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry, nie gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia, takiemu opisowi towarzyszy określenie lub równoważny. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. 18. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 90910000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/09/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 537000.00
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Gemina Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Trochimowskiego 11
Kod pocztowy: 42-200
Miejscowość: Częstochowa
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 692244.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 692244.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 779209.92
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

 

Zatwierdzam, dnia 16.10.2020r.

Dyrektor

Krystyna Walendowicz