Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: Wykonanie odwodnienia liniowego oraz częściowa przebudowa istniejącej sieci kanalizacji burzowej zewnętrznej wraz z budową muru oporowego od strony północnej budynku Szpitala w Zakopanem – II etap.” dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: Wykonanie odwodnienia liniowego oraz częściowa przebudowa istniejącej sieci kanalizacji burzowej zewnętrznej wraz z budową muru oporowego od strony północnej budynku Szpitala w Zakopanem – II etap.” dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

Zakopane, dnia 25.09.2020r.

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-08/20

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem ogłasza o udzieleniu zamówienia na:

„Wykonanie odwodnienia liniowego oraz częściowa przebudowa istniejącej sieci kanalizacji burzowej zewnętrznej wraz z budową muru oporowego od strony północnej budynku Szpitala w Zakopanem – II etap.” dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem”

Ogłoszenie nr 510185227-N-2020 z dnia 25-09-2020 r.

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem: Wykonanie odwodnienia liniowego oraz częściowa przebudowa istniejącej sieci kanalizacji burzowej zewnętrznej wraz z budową muru oporowego od strony północnej budynku Szpitala w Zakopanem – II etap.” dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 573447-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  1. 1) NAZWA I ADRES:

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem, Krajowy numer identyfikacyjny 29544900000000, ul. ul. Ciągłówka  9, 34-500  Zakopane, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 018 2068066 w. 22, e-mail [email protected], faks 182 068 141.
Adres strony internetowej (url): www.rehabilitacja.zakopane.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie odwodnienia liniowego oraz częściowa przebudowa istniejącej sieci kanalizacji burzowej zewnętrznej wraz z budową muru oporowego od strony północnej budynku Szpitala w Zakopanem – II etap.” dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZPP-2810-08/20

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamowienia jest przebudowa i rozbudowa zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z budową muru oporowego i przyłącza do miejskiej kanalizacji deszczowej dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego W Zakopanem, zlokalizowane na dz. nr ewid. 67/15, 67/14, 555/3 obręb 3 Zakopane, obejmująca: 1.1) wykonanie w części nowego drenażu opaskowego wzdłuż budynku szpitala od strony północnej wraz z robotami towarzyszącymi, 1.2) wykonanie izolacji przeciwwodnej oraz termicznej zewnętrznej części ścian fundamentowych budynku szpitala od strony północnej wraz z robotami towarzyszącymi, 1.3) częściową przebudowę istniejącej sieci kanalizacji burzowej zewnętrznej wraz z wykonaniem przyłącza do miejskiej kanalizacji deszczowej, biegnącej w ulicy Ciągłówka, 1.4) wykonanie muru oporowego o konstrucji żelbetowej, monolitycznej w celu zabezpieczenia terenu Szpitala przed napływem wód opadowych. Rodzaje i ilości robót do wykonania zawiera projekt budowlany oraz przedmiar robót stanowiący integralną część niniejszej siwz. W szczególności obejmuje wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej od studzienki znajdującej się w drodze ul. Ciągówka do studni znajdującej się na terenie inwestora. Wody odprowadzane do miejskiej kanalizacji pochodzić będą z części istniejącego dachu budynku szpitala. W/w odcinek należy wykonać metodą przewiertu w rurze ochronnej fi355x10mm stalowej. Rurę przewodową należy wykonać z PVC fi250 SDR34SN8. Włączenie do istniejącej studni należy wykonać nad kinetą za pomocą przejścia szczelnego fi250. Studnia na terenie inwestora ma być wykonana jako żelbetowa Dn 1000 mm z włazem żeliwnym klasy D400. Klasa betonu C34/45 – W8. Instalacje kanalizacji deszczowej należy wykonać z rur PVC fi250 SDR34SN8 litej (dopuszcza się rury karbowane dwuwarstwowe SN8) Na każdym załamaniu przewiduje się wykonanie studni rewizyjnej PVC 425mm szt. Studzienki dn 315 mm przewiduje się przy wpustach rurowych z dachu budynku. Studnie zostaną zakończone włazem żeliwnym klasy D400. Rurociągi należy układać ze spadkiem zgodnie z profilem podłużnym na podsypce piaskowej grubości 20 cm i obsypać warstwą piasku 20 cm. Na projektowanej trasie występują skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem. W miejscach tych wykop należy prowadzić ręcznie zachowując szczególną ostrożność. Na skrzyżowaniach z sieciami (kablami) należy zamontować rury ochronne dwudzielne typ A PS. Drenaż opaskowy i izolacja pionowa ścian: Przewiduje się drenaż opaskowy na części budynku od strony północnej. Drenaż zostanie wykopany z rur PVC fi160 SN8 (rura dwuwarstwowa sztywna SN8). Ściany budynku zostaną oczyszczone, wyrównane tynkiem cementowym, zabezpieczone izolacją typu średniego (np. weber, Remmers Bit2K lub innym środkiem o podobnuch właściwościach), styrodurem XPS grubości 10 cm. Całość zostanie obsypana żwirem i zabezpieczona geowłókniną 150g. Wody drenażowe odprowadzane będą do istniejącej wewnętrznej kanalizacji deszczowej szpitala. Dla zabezpieczenia przed napływem wód gruntowych przewiduje sie budowę muru oporowego o konstrukcji żelbetowej, monolitycznej. Szczegółowy opis konstrukcji muru przedstawia dokumentacja projektowa (opis techniczny poz. 6). Na murze oporowym należy wykonać balustradę stalową, zabezpieczającą. W bezpośrednim sąsiedztwie muru oporowego przewidywane jest wykonanie nowych schodów terenowych jako odtworzenie istniejących o konstrukcji żelbetowej.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45110000-1, 45111200-0, 45231300-8, 45232130-2, 45262310-7, 45262311-4, 45300000-0, 45320000-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/09/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 595270.04
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Firma Budowlano-Usługowa „Kułach”
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Jana Pawła II 146A,
Kod pocztowy: 34-525
Miejscowość: Biały Dynajec
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Firma Budowlano-Usługowa „Kułach”, ul. Jana Pawła II 146A, 34-525 Biały Dynajec
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Jana Pawła II 146A
Kod pocztowy: 34-525
Miejscowość: Biały Dynajec
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 666144.44
Oferta z najniższą ceną/kosztem 666144.44
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 937800.01
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

 

Zatwierdzam, dnia 25.09.2020r.

Dyrektor

Krystyna Walendowicz