Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: „Usługę kompleksowego utrzymania czystości w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem.

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: „Usługę kompleksowego utrzymania czystości w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem.

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-09/20

Zakopane, dnia 23.09.2020r.

 

 

Wszyscy Wykonawcy

ZPP-2810-09/20

 

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie  przetargu nieograniczonego na:  Usługę kompleksowego utrzymania czystości w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem.

 

 

Działając w oparciu art. 92 ust. 1 oraz 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843), uprzejmie informuję że Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uznał za ofertę najkorzystniejszą ofertę firmy:

 

Gemina Sp. z o.o.

ul. Trochimowskiego 11,

42-200 Częstochowa

Cena netto za cały okres świadczenia usługi:  562 800,00 zł

Cena brutto za cały okres świadczenia usługi: 692 244,00 zł

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta ważna, spełniająca wymagania Zamawiającego i przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny, kryterium jakość usługi, kryterium ilość osób zatrudnionych do wyk. Usługi oraz kryterium statusu podmiotu ekonomii społecznej. W kryterium cena brutto za wykonanie usługi oferta otrzymała 60,00 pkt, w kryterium jakość usługi – 20,00 pkt, w kryterium ilość osób zatrudnionych do wyk. usługi – 10,00 pkt.oraz kryterium statusu podmiotu ekonomii społecznej – 10,00 pkt. Łącznie oferta otrzymała 100,00 pkt.

 

Zestawienie ofert

l.p. Nazwa wykonawcy, którzy złożyli oferty Kryterium cena – 60% Kryterium jakość – 20% Kryterium Ilość pracowników – 10% Kryterium statusu podmiotu ekonomii społecznej – 10% Łącznie pkt.
 

 

1

Konsocjum firm:

IMPEL System Sp. z o.o.  – lider konsorcjum

IMPEL Facility Services Sp. z o.o.,

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

 

 

53,30 pkt

 

 

20,00 pkt

 

 

10,00 pkt

 

 

 

7,00 pkt

 

 

90,30 pkt

 

 

2

Gemina Sp. z o.o.

ul. Trochimowskiego 11,

42-200 Częstochowa

 

 

 

60,00 pkt

 

 

20,00 pkt

 

 

10,00 pkt

 

 

10,00 pkt

 

 

100,00 pkt

Ilość złożonych ofert: 2

Ilość ofert odrzuconych: 0

Zawarcie Umowy

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych  uprzejmie zawiadamiam, iż umowa może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

Dyrektor

         mgr Krystyna Walendowicz