Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: Usługę kompleksowego utrzymania czystości w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: Usługę kompleksowego utrzymania czystości w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-09/20                                        Zakopane, dnia 18.09.2020r.

 

 Wszyscy Wykonawcy

ZPP-2810-09/20

 

Dotyczy: Informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: Usługę kompleksowego utrzymania czystości w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

Działając w oparciu art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), uprzejmie informuję że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi:

553 110,00 zł netto tj: 680 325,30 zł brutto,

W niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

  1. Konsocjum firm:

IMPEL System Sp. z o.o.  – lider konsorcjum

IMPEL Facility Services Sp. z o.o.,

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław.

Cena  netto za miesięczne świadczenie usługi: 52 792,00 zł

Cena brutto za miesięczne świadczenie usługi: 64 934,16 zł

Cena  netto za cały okres świadczenia usługi:  633 504,00 zł

Cena brutto za cały okres świadczenia usługi:  779 209,92 zł

– Termin wykonania zamówienia 12 miesięcy.

– Termin płatności faktury: 30 dni.

  1. Gemina Sp. z o.o.  ul. Trochimowskiego 11,

42-200 Częstochowa

Cena  netto za miesięczne świadczenie usługi: 46 900,00 zł

Cena brutto za miesięczne świadczenie usługi: 57 687,00 zł

Cena  netto za cały okres świadczenia usługi:  562 800,00 zł

Cena brutto za cały okres świadczenia usługi:  692 244,00 zł

– Termin wykonania zamówienia 12 miesięcy.

– Termin płatności faktury: 30 dni.

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawo zamówień publicznych Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania ww. informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg załącznika nr 11 do siwz)

 

Dyrektor

Krystyna Walendowicz