Ogłoszenie o zamówieniu na: Usługę kompleksowego utrzymania czystości w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem DODANO pytania i odpowiedzi z dnia 15.09.2020r.

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Ogłoszenie o zamówieniu na: Usługę kompleksowego utrzymania czystości w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem DODANO pytania i odpowiedzi z dnia 15.09.2020r.

Ogłoszenie nr 583904 – N – 2020 z dnia 2020-09-10 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usługa kompleksowego utrzymania czystości w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

Numer referencyjny: ZPP-2810-09/20

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 18/09/2020, godzina: 12:30,

POBIERZ
 
 
Zatwierdzam dnia. 10.09.2020r.
Dyrektor
Krystyna Walendowicz

DODANO PYTANIA I ODPOWIEDZI z dnia 15.09.2020r.

Zatwierdzam dnia. 15.09.2020r.
Dyrektor
Krystyna Walendowicz