Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie odwodnienia liniowego oraz częściowa przebudowa istniejącej sieci kanalizacji burzowej zewnętrznej wraz z budową muru oporowego od strony północnej budynku Szpitala w Zakopanem – II etap.” dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem”

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie odwodnienia liniowego oraz częściowa przebudowa istniejącej sieci kanalizacji burzowej zewnętrznej wraz z budową muru oporowego od strony północnej budynku Szpitala w Zakopanem – II etap.” dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem”

Zakopane, dnia 02.09.2020r.

Oznaczenie sprawy: ZPM-2810-08/20/

 

Wszyscy Wykonawcy

ZPP-2810-08/20

 

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na „Wykonanie odwodnienia liniowego oraz częściowa przebudowa istniejącej sieci kanalizacji burzowej zewnętrznej wraz z budową muru oporowego od strony północnej budynku Szpitala w Zakopanem – II etap.” dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem”

 

Działając w oparciu art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), uprzejmie informuję że Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uznał za najkorzystniejszą ofertę firmy:

Firma Budowlano-Uslugowa „KUŁACH”

  1. Jana Pawła II 146A, 34-425 Biały Dunajec

Cena  netto za wykonanie zamówienia: – 541 580,85 zł

Cena brutto za wykonanie zamówienia: – 666 144,44 zł

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta ważna, spełniająca wymagania Zamawiającego i przedstawiająca najkorzystniejszy bilans Ceny, kryterium „gwarancja/rękojmia” i „Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy”. W  kryterium cena oferta otrzymała 60 pkt, w kryterium „gwarancja/rękojmia”  – 25,00 pkt, w kryterium Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 10,00 pkt. Łącznie oferta otrzymała 95,00 pkt.

 

Zestawienie  złożonych ofert

l.p. Nazwa wykonawcy, którzy złożyli oferty Kryterium cena – 60% Kryterium „gwarancja/

rękojmia – 30%

Kryterium termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 10% Łącznie pkt.
 

1

Firma Budowlano-Uslugowa „KUŁACH”

ul. Jana Pawła II 146A, 34-425 Biały Dunajec

 

 

60,00 pkt

 

 

25,00 pkt

 

 

10,00 pkt

 

 

95,00 pkt

 

2

Firma Inżynieryjno-Remontowo-Budowlana „STANGUT”

ul. Guty 26, 34-500 Zakopane

 

48,15 pkt

 

30,00 pkt

 

10,00 pkt

 

88,15 pkt

3 PPUH „LEX-BUD” S.C. ul. Gen. Hallera 20/105, 41-709 Ruda Śląska  

42,62 pkt

 

30,00 pkt

 

10,00 pkt

 

82,62 pkt

4 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GUT – WIERCHOWY Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 36B, 34-520 Poronin

 

56,52 pkt

 

0,00 pkt

 

10,00 pkt

 

66,52 pkt

 Ilość złożonych ofert: 4

Ilość ofert odrzuconych: 0

 

Z poważaniem   

Dyrektor

Krystyna Walendowicz