Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: Kompleksowe usługi pralnicze dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: Kompleksowe usługi pralnicze dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

Ogłoszenie nr 510153586-N-2020 z dnia 17-08-2020 r.
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem: Kompleksowe usługi pralnicze dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 563237-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem, Krajowy numer identyfikacyjny 29544900000000, ul. ul. Ciągłówka  9, 34-500  Zakopane, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 018 2068066 w. 22, e-mail [email protected], faks 182 068 141.
Adres strony internetowej (url): www.rehabilitaca.zakopane.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Kompleksowe usługi pralnicze dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZPP-2810-07/20

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

3.1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne kompleksowe świadczenie usług pralniczych dla potrzeb Wojewódzkiego szpitala Rehabilitacyjnego w Zakopanem. Zakres usługi obejmuje: – odbiór brudnej bielizny w tygodniu (bielizna pościelowa z oddziałów, koce, poduszki, kołdry firany, zasłony, odzież ochronna, materace, ścierki, itp.), zwane dalej bielizną z siedziby Zamawiającego własnym transportem, Wykonawca usługi zobowiązany jest do wyniesienia brudnej bielizny z magazynu i załadowania jej na przeznaczony do tego celu środek transportu, – pranie bielizny z dezynfekcją chemiczno-termiczną, – prasowanie i maglowanie bielizny, – pakowanie czystej bielizny, – oznakowanie przekazywanej do prania bielizny w sposób odpowiedni dla Zamawiającego, – doręczanie do Zamawiającego własnym transportem upranej bielizny i odzieży wraz z wniesieniem jej do wskazanych miejsc. Transport bielizny i odzieży musi się odbywać z uwzględnieniem podziału na transport „czysty” i „brudny”. Oznacza to, że odbierana od Zamawiającego brudna bielizna nie może być przewożona równocześnie z upraną bielizną dostarczaną do Zamawiającego, Wykonawca usługi zobowiązany jest do wyniesienia brudnej bielizny z magazynu i wniesienia czystej bielizny do magazynu, Usługa obejmować będzie poniższy asortyment: a) Bielizna pościelowa, – wymagane pozytywne opinie PZH na stosowane środki piorące lub równoważne, b) Odzież ochronna (fartuchy, spódnice i spodnie itp.) – posiadanie pozytywnych opinii PZH na stosowane środki piorące lub równoważne c) Materace, poduszki, koce, piżamy – wymagane pozytywne opinie PZH na stosowane środki dezynfekcyjne lub równoważne; d) Pozostałe (firanki, itp.) – wymagane pozytywne opinie PZH na stosowane środki piorące lub równoważne. Przewidywana ilość bielizny do prania w skali miesiąca została szczegółowo określona w załączniku nr 1 do SIWZ. Zamawiający zastrzega, że przewidywana ilość prania służy do obliczenia wartości zamówienia. Faktyczny zakres usługi uzależniony będzie od potrzeb Zamawiającego (związanych z ilością hospitalizowanych pacjentów), dlatego w czasie realizacji umowy może ulec zmianie (zmniejszeniu), jednakże zmniejszenie zakresu usługi nie przekroczy 20% całości zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tytułu nie zrealizowania umowy w całości. NIżej wymienione opinie i dokumenty nie są wymagane do złożenia wraz z ofertą. Usługa musi być wykonywana zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi obowiązującymi w pralniach wykonujących usługi na rzecz Zakładów Opieki Zdrowotnej z zastosowaniem środków piorąco – dezynfekcyjnych skutecznie działających na B, F, V, Tbc, co muszą potwierdzać odpowiednie atesty Państwowego Zakładu Higieny, 3. 2.) Warunki techniczne jakim muszą odpowiadać pomieszczenia pralni: a) aktualne pozytywne zaświadczenie Sanepidu na wykonywanie usługi prania i dezynfekcji bielizny ogólnoszpitalnej, b) pralnia piorąca bieliznę ogólnoszpitalną powinna: – Mieć zapewnioną barierę higieniczną między stroną brudną i czystą poprzez fizyczny i funkcjonalny podział na strefę brudną i czystą – Stosować technologię przystosowaną do prania bielizny szpitalnej. – W pralni musi znajdować się dział mycia i dezynfekcji pojemników i wózków do transportu brudnej bielizny z zastosowaną barierą higieniczną oddzielającą strefę brudną od czystej. Musi posiadać ścianę dzielącą pomieszczenia w której powinny być wmontowane automatyczne urządzenia myjąco-dezynfekcyjne przeznaczone do tego celu. – Pralnia powinna być zlokalizowana w wydzielonym budynku. – Pomieszczenia pralni powinny być urządzone w sposób zapewniający zachowanie bariery higienicznej rozumianej jako całkowite wyeliminowanie stykania się bielizny czystej z brudną oraz pracowników z tych dwóch stref. – Pralnia musi posiadać wydzielone strefy z wmontowanymi urządzeniami pralniczymi z oddzielonymi otworami do załadowania i rozładowania odpowiednio w obszarze czystym i brudnym. – Maszyny pralnicze powinny być wyposażone w automatyczne systemy dozujące środki piorące i dezynfekujące oraz w urządzenia kontrolujące parametry procesu prania i dezynfekcji. – Śluza między częścią brudną i czystą powinna składać się z zespołu sanitarnego z natryskiem, ustępem i umywalką, uruchamianą bez kontaktu z dłonią, oraz szatni czystej. Pralnia świadcząca usługi dla szpitala przyjmuje bieliznę szpitalną, rozumiana jako zanieczyszczoną drobnoustrojami dotyczy bielizny w workach czerwonych dlatego też powinna poddawać ją zabiegom higienicznym usuwającym nie tylko brud, ale także drobnoustroje. Bielizna taka musi być prana i dezynfekowana. Procesy prania i dezynfekcji bielizny powinny być przeprowadzane wyłącznie w urządzeniach piorąco – dezynfekujących. Każdy typ i rodzaj bielizny szpitalnej powinien podlegać pełnemu procesowi prania i dezynfekcji przebiegającym jednoczasowo z obróbką – termiczną w temp. 93 – 95°C, lub – termiczno-chemiczną w temp. 60 – 65°C, W trakcie trwania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do oględzin pralni Wykonawcy, która winna spełniać warunki techniczne określone przepisami prawa oraz zapisane w wymaganiach dotyczących kompleksowej usługi pralniczej, oraz zastrzega sobie prawo wglądu w wymienione niżej dokumenty: – pozytywną opinię Inspektora Sanitarnego, że pralnia spełnia wymogi techniczno – sanitarne na wykonanie usługi prania i dezynfekcji bielizny ogólnoszpitalnej, – pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny (lub równoważną) na stosowane środki piorące na asortyment: bielizna pościelowa, w tym ubrania i fartuchy, ręczniki, ubrania lekarskie, koce, piżamy, poduszki itp., – atesty PZH lub równoważne na środki piorąco – dezynfekcyjne skutecznie działające na B, F, V, Tbc. – certyfikaty CE na środki piorące, – pozytywną opinię sanitarną PPIS dotyczącej środka transportu do przewozu bielizny czystej i brudnej. Nie później niż w dniu zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu opinie wymienione wyżej oraz na każde żądanie Zamawiającego, 3.3.) Proces prania winien odbywać się zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ze szczególnym uwzględnieniem wymagań i zaleceń obowiązujących w Zakładach Opieki Zdrowotnej, oraz wszystkimi innymi wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3.4.) Wymagania stawiane Wykonawcy: Odbiór i transport brudnej bielizny szpitalnej: a) Odbiór brudnej bielizny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00, dni ustalone z zamawiającym. b) Każdorazowe przekazanie brudnej bielizny musi być potwierdzone pisemnie przez upoważnionych przedstawicieli stron na dowodzie/druku przekazania zawierającym specyfikację asortymentowo – ilościową. c) Maksymalny czas prania bielizny – 4 dni od momentu odbioru bielizny od Zamawiającego do momentu przekazania czystej bielizny do Zamawiającego. e) W razie braku czystej bielizny w Szpitalu, w sytuacjach awaryjnych, Wykonawca może być poproszony telefonicznie o wcześniejszy zwrot upranego asortymentu. f) W okresie kumulacji dni wolnych, w dniu poprzedzającym święto, dodatkowy odbiór brudnej i dostawa czystej bielizny. g) Transport bielizny brudnej i czystej winien odbywać się oddzielnymi środkami transportu h) Wykonawca odpowiada za przejęty ładunek brudnej bielizny szpitalnej z chwilą jego pobrania i załadunku. i) Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć ładunek brudnej bielizny szpitalnej przed uszkodzeniem, dostępem osób trzecich, wpływem czynników zewnętrznych oraz wpływem ładunku na otoczenie. Pranie brudnej bielizny: a) Wykonawca gwarantuje nie mieszanie bielizny szpitalnej z bielizną z innych placówek. b) Pranie bielizny powinno odbywać się według procedur dostosowanych do stanu zabrudzenia i gwarantujących wysoką jakość wypranej odzieży (zarówno pod względem bakteriologicznym i higienicznym). c) Do prania winny być używane środki piorące, wybielające i dezynfekujące dopuszczone do obrotu i użytkowania posiadające atesty PZH lub inne dokumenty odpowiednio potwierdzające dopuszczenie do obrotu i użytkowania, przeznaczone do stosowania w zakładach opieki zdrowotnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, d) Zastosowane przez Wykonawcę metody prania, suszenia, maglowania i prasowania muszą być dostosowane do odebranego asortymentu oraz nie mogą powodować zmian struktury, koloru i kształtu tego asortymentu. Do prania zabrudzonej bielizny należy używać białych worków z materiały uszytego w taki sposób, aby worek po umieszczeniu go w pralnicy samoistnie się rozwiązał się i uwolnił zawartość, w przypadku prania bielizny skażonej umieszcza się ją w podwójnych workach, wewnętrznym rozpuszczalnym w wodzie i zewnętrznym w kolorze czerwonym. e) Maszyny i urządzenia używane w procesie prania muszą być w dobrym stanie technicznym oraz muszą odpowiadać normie CE w zakresie bezpieczeństwa (jeśli nie posiadają znaku CE, to powinny być dostosowane do obowiązujących przepisów). f) Maglowanie lub prasowanie bielizny należy prowadzić w sposób ograniczający jej kontakt z innymi powierzchniami i czynnikami, które mogłyby spowodować jej zakażenie lub zabrudzenie, a następnie opakowanie w folię. g) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za rzeczy uszkodzone w czasie prania, maglowania i prasowania, jak również w czasie transportu. Jeśli uszkodzenie ze względów funkcjonalnych i/lub estetycznych nie pozwala na dalsze użytkowanie bielizny, Wykonawca ponosi koszty związane z jej odkupieniem. Dostawa i transport czystej bielizny: a) Dostawy czystej bielizny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 10.00 dni ustalone z zamawiającym jednak nie dłuże j jak 4 dni od dnia złożenia zamówienia; b) Czysta bielizna powinna być szczelnie zapakowana w worki foliowe, a w czasie transportu w dodatkowy worek tak aby zabezpieczyć bieliznę przed zabrudzeniem, w przypadku przekazania prania bielizny skażonej wykonawca dostarczy worki typu hydrobag do transportu. c) Czysta bielizna będzie dostarczana posegregowana asortymentowo w opakowaniach zabezpieczających przed wtórnym zabrudzeniem (skażeniem), umożliwiających odbiór rodzajowo-asortymentowy bez konieczności otwierania opakowania (opakowanie foliowe). f) Każdorazowe przekazanie czystej bielizny musi być potwierdzone pisemnie przez upoważnionych przedstawicieli stron na dowodzie druku przekazania zawierającym specyfikację asortymentowo – ilościową. Pozostałe warunki: a) Bielizna szpitalna jest odbierana w rozliczeniu sztukowym i oddawana Szpitalowi w tym samym systemie. b) Organizacja transportu, załadunku i rozładunku bielizny szpitalnej ma gwarantować nie krzyżowanie się dróg czystych i brudnych oraz wykluczać kontakt czystej bielizny z brudną. c) Pralnia, w której wykonywane będą usługi musi posiadać zezwolenie właściwego organu sanitarno-epidemiologicznego na pranie bielizny dla Zakładów Opieki Zdrowotnej. d) Wykonawca ponosi koszty związane z: transportem (w tym zabezpieczenia bielizny na czas transportu – worki typu hydro-bag dostarczone do szpitala, folia), odkupieniem rzeczy zgubionych, zniszczonych oraz dostarczeniem druków wymaganych do rozliczenia ze Szpitalem. e) Wykonawca jest odpowiedzialny za gospodarkę odpadami powstałymi w wyniku realizowania przedmiotu zamówienia. Ocena stanu higienicznego: a) Wykonawca zobowiązany jest do okresowego wykonywania badań mikrobiologicznych w pralni potwierdzających skuteczność dezynfekcji (strefa brudna, czysta, z magla, urządzenia do prasowania, regałów do czystej bielizny, jałowości pranej bielizny, rąk personelu – dwóch pracowników, komory ładunkowej samochodu transportowego) wykonywanych przez stację sanitarno – epidemiologiczną lub akredytowane laboratorium mikrobiologiczne. Wyniki badań mikrobiologicznych Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na żądanie dwa razy w roku. b) Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć kopię dokumentacji z kontroli przeprowadzonych przez właściwą stację sanitarnoepidemiologiczną raz na pół roku. c) Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco dbać o właściwy stan sanitarno-epidemiologiczny pomieszczeń pralni, otoczenia oraz środków transportu stosując odpowiednie procedury, które udostępni Zamawiającemu, niezwłocznie po zawarciu umowy. d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania audytów i kontroli jakości usługi uWykonawcy. e) Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry, nie gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. f) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu procedury prania bielizny brudnej i skażonej.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 98310000-9
Dodatkowe kody CPV: 98315000-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 110400.00
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 162312.77
Oferta z najniższą ceną/kosztem 162312.77
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 162312.77
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zatwierdzam, dnia 17.08.2020r.

Dyrektor

Krystyna Walendowicz