Ogłoszenie o zamówieniu na: Wykonanie odwodnienia liniowego oraz częściowa przebudowa istniejącej sieci kanalizacji burzowej zewnętrznej wraz z budową muru oporowego od strony północnej budynku Szpitala w Zakopanem – II etap.” dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Ogłoszenie o zamówieniu na: Wykonanie odwodnienia liniowego oraz częściowa przebudowa istniejącej sieci kanalizacji burzowej zewnętrznej wraz z budową muru oporowego od strony północnej budynku Szpitala w Zakopanem – II etap.” dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

Ogłoszenie nr 573447 – N – 2020 z dnia 2020-08-11 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty Budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie odwodnienia liniowego oraz częściowa przebudowa istniejącej sieci kanalizacji burzowej zewnętrznej wraz z budową muru oporowego od strony północnej budynku Szpitala w Zakopanem – II etap.” dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

Numer referencyjny: ZPP-2810-08/20

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 26/08/2020, godzina: 12:30,

POBIERZ
 
 
Zatwierdzam dnia. 11.08.2020r.
Dyrektor
Krystyna Walendowicz