Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: „Kompleksowe usługi pralnicze dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem.

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: „Kompleksowe usługi pralnicze dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem.

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-07/20

Zakopane, dnia 24.07.2020r.

 

Wszyscy Wykonawcy

ZPP-2810-07/20

 

Dotyczy: Informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: Kompleksowe usługi pralnicze dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem.

 

Działając w oparciu art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), uprzejmie informuję że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 135 792.00 złotych brutto.

W niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

  BLUU Textile Service Wioleta Kuraś, ul. Ceramiczna 10, 34-400 Nowy Targ,

Cena  netto za wykonanie zamówienia: – 131 916,60 zł

Cena brutto za wykonanie zamówienia: – 162 312.77 zł

– termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

– termin płatności faktury: 30 dni

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawo zamówień publicznych Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania ww. informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg załącznika nr 5 do siwz)

 

Dyrektor

         mgr Krystyna Walendowicz