Ogłoszenie o zamówieniu na: Kompleksowe usługi pralnicze dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem.

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Ogłoszenie o zamówieniu na: Kompleksowe usługi pralnicze dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem.

Ogłoszenie nr 563237 – N – 2020 z dnia 2020-07-16 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Kompleksowe usługi pralnicze dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

Numer referencyjny: ZPP-2810-07/20

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 24/07/2020, godzina: 12:30,

POBIERZ
 
 
Zatwierdzam dnia. 16.07.2020r.
Dyrektor
Krystyna Walendowicz