Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem.

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem.

Zakopane, dnia 01.07.2020r.

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-06/20

 Wszyscy Wykonawcy

ZPP-2810-06/20

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na:

„Dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego.

  Działając w oparciu art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), uprzejmie informuję że Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uznał za najkorzystniejszą ofertę firmy:

Has-Med. Sp. z o.o.

Młyńska 20, 44-141 Bielsko Biała

Cena netto:108 095,00 zł,

Cena brutto: 119 912,10 zł

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta ważna, spełniająca wymagania Zamawiającego i przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny, kryterium okres gwarancji, oraz kryterium bezpłatny serwis gwarancyjny. W kryterium cena oferta otrzymała 60,00 pkt, w kryterium okres gwarancji – 0,00 pkt, w kryterium bezpłatny serwis gwarancyjny – 6,66 pkt. Łącznie oferta otrzymała 66,66 pkt.

 

Zestawienie  punktacji ofert:

l.p. Nazwa wykonawcy, którzy złożyli oferty Kryterium cena – 60% Kryterium okres gwarancji –30% Kryterium bezpłatny serwis gwarancyjny –10% Łącznie pkt.
 

1

Has-Med. Sp. z o.o. ul. Młyńska 20, 44-141 Bielsko Biała  

60,00 pkt

 

0,00 pkt

 

6,66 pkt

 

66,66 pkt

  1. Liczba ofert otrzymanych – 1 oferta,
  2. Liczba ofert odrzuconych – brak,

 

Zawarcie Umowy

Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych  uprzejmie zawiadamiam, iż umowa może zostać zawarta w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

Z poważaniem,

Dyrektor

Krystyna Walendowicz