Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: „Dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: „Dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-06/20                                           Zakopane, dnia 24.06.2020r.

 

 

Wszyscy Wykonawcy 

ZPP-2810-06/20

 

Dotyczy: Informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: „Dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego.

  

Działając w oparciu art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), uprzejmie informuję że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia 108 175,25 zł netto tj: 120 000,00 zł brutto.

 

W niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

  1. Hasmed Sp. z o.o.,
  2. Młyńska 20

43-300  Bielsko Biała

Cena netto:108 095,00 zł,  Cena brutto: 119 912,10 zł

Okres gwarancji 1 rok

Bezpłatny serwis gwarancyjny: 1

Termin płatności faktury: 30 dni

 

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawo zamówień publicznych Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania ww. informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg załącznika nr 5 do siwz)

 

Dyrektor

Krystyna Walendowicz