Ogłoszenie o zamówieniu na: Dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem DODANO pytania i odpowiedzi z dnia 22.06.2020r.

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Ogłoszenie o zamówieniu na: Dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem DODANO pytania i odpowiedzi z dnia 22.06.2020r.

DODANO PYTANIA I ODPOWIEDZI z dnia 22.06.2020r.

Zatwierdzam dnia. 22.06.2020r.
Dyrektor
Krystyna Walendowicz

Ogłoszenie nr 551135 – N – 2020 z dnia 2020-06-16 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego

Numer referencyjny: ZPP-2810-06/20

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 24/06/2020, godzina: 12:30,

POBIERZ
 
 
Zatwierdzam dnia. 16.06.2020r.
Dyrektor
Krystyna Walendowicz
Zatwierdzam dnia. 22.06.2020r.
Dyrektor
Krystyna Walendowicz