Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego.

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego.

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-05/20                                    Zakopane, dnia 05.06.2020r.

 

  

Wszyscy Wykonawcy

ZPP-2810-05/20

Pakiet nr 1, 2

 Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na:

„Dostawę sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego.

  

Działając w oparciu art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1943), uprzejmie informuję że Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla – uznał za najkorzystniejszą ofertę firmy:

 

Pakiet nr 1

Has-Med. Sp. z o.o. ul. Młyńska 20, 44-141 Bielsko Biała

Cena brutto:  33 456,00 zł

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta ważna, spełniająca wymagania Zamawiającego i przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny, kryterium okres gwarancji, oraz kryterium bezpłatny serwis gwarancyjny. W kryterium cena oferta otrzymała 60,00 pkt, w kryterium okres gwarancji – 0,00 pkt, w kryterium bezpłatny serwis gwarancyjny – 3,00 pkt. Łącznie oferta otrzymała 63,00 pkt.

 

Zestawienie  punktacji dla pakietu nr 1:

l.p. Nazwa wykonawcy, którzy złożyli oferty Kryterium cena – 60% Kryterium okres gwarancji –30% Kryterium bezpłatny serwis gwarancyjny –10% Łącznie pkt.
 

1

Has-Med. Sp. z o.o. ul. Młyńska 20, 44-141 Bielsko Biała  

60,00 pkt

 

0,00 pkt

 

3,00 pkt

 

63,00 pkt

 

2

 

Technomex Sp. z o.o., ul. Szsparagowa 15, 44-141 Gliwice  

54,85 pkt

 

3,00 pkt

 

3,00 pkt

 

60,85 pkt

 

3

MOSO Agata Pietrzak ul. Kolorowa 20, 05-092 Izabelin-Dziekanówek  

35,99 pkt

 

0,00 pkt

 

0,00 pkt

 

35,99 pkt

  1. Liczba ofert otrzymanych dla pakietu nr 1 – 3 oferty,
  2. Liczba ofert odrzuconych dla pakietu nr 1 – brak,

 

 

Pakiet nr 2

Technomex Sp. z o.o., ul. Szsparagowa 15, 44-141 Gliwice

Cena brutto:  22 200,03 zł

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta ważna, spełniająca wymagania Zamawiającego i przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny, kryterium okres gwarancji, oraz kryterium bezpłatny serwis gwarancyjny. W kryterium cena oferta otrzymała 60,00 pkt, w kryterium okres gwarancji –9,00 pkt, w kryterium bezpłatny serwis gwarancyjny – 10,00 pkt. Łącznie oferta otrzymała 79,00 pkt.

 

Zestawienie  punktacji dla pakietu nr 2:

l.p. Nazwa wykonawcy, którzy złożyli oferty Kryterium cena – 60% Kryterium okres gwarancji –30% Kryterium bezpłatny serwis gwarancyjny –10% Łącznie pkt.
 

1

Technomex Sp. z o.o., ul. Szsparagowa 15, 44-141 Gliwice  

60,00 pkt

 

9,00 pkt

 

10,00 pkt

 

79,00 pkt

 

2

B&B Bogusław Muras Naprawa i Sprzedaż Sprzętu Elektronicznego i Medycznego, ul. Ładna 40A, 44-300 Wodzisław Śląski  

48,44 pkt

 

9,00 pkt

 

10,00 pkt

 

67,44 pkt

  1. Liczba ofert otrzymanych dla pakietu nr 2 – 2 oferty,
  2. Liczba ofert odrzuconych dla pakietu nr 2 – brak,

 

Zawarcie Umowy

Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych  uprzejmie zawiadamiam, iż umowa może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Dyrektor

Krystyna Walendowicz