Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-04/20                                    Zakopane, dnia 25.05.2020r.

 

Wszyscy Wykonawcy

ZPP-2810-04/20

 Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na:

„Dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego.

 Działając w oparciu art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), uprzejmie informuję że Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uznał za najkorzystniejszą ofertę firmy:

Famed Żywiec Sp. z o.o.,

Ul. Fabryczna 1, 34-300 Żywiec

Cena netto: 92 590,00 zł

VAT : 8 %

Cena brutto:  99 997,20 zł

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta ważna, spełniająca wymagania Zamawiającego i przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny, kryterium okres gwarancji, oraz kryterium bezpłatny serwis gwarancyjny. W kryterium cena oferta otrzymała 60,00 pkt, w kryterium okres gwarancji – 30,00 pkt, w kryterium bezpłatny serwis gwarancyjny – 10,00 pkt. Łącznie oferta otrzymała 100,00 pkt.

Zestawienie  punktacji dla pakietu nr 2:

l.p. Nazwa wykonawcy, którzy złożyli oferty Kryterium cena – 60% Kryterium okres gwarancji –30% Kryterium bezpłatny serwis gwarancyjny –10% Łącznie pkt.
 

1

Famed Żywiec Sp. z o.o.,

Ul. Fabryczna 1, 34-300 Żywiec

 

60,00 pkt

 

30,00 pkt

 

10,00 pkt

 

100,00 pkt

  1. Liczba ofert otrzymanych – 1 oferta,

Zawarcie Umowy

Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych  uprzejmie zawiadamiam, iż umowa może zostać zawarta w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Dyrektor

Krystyna Walendowicz