Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego.

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego.

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-03/20                                    Zakopane, dnia 08.05.2020r.

 

Wszyscy Wykonawcy  Z

PP-2810-03/20   Pakiet nr 1, 2

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na:

„Dostawę sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego.

 Działając w oparciu art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1943), uprzejmie informuję że Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla:

pakietu nr 1 – unieważnienie postępowania w zakresie pakietu nr 1,

pakietu nr 2 – uznał za najkorzystniejszą ofertę firmy:

 

Pakiet nr 1

Unieważnienie postępowania w zakresie pakietu nr 1

  1. Działając na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;

Podstawa faktyczna unieważnienia postępowania przetargowego w zakresie pakietu nr 1 jest:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

Pakiet nr 2

Technomex Sp. z o.o., ul. Szsparagowa 15, 44-141 Gliwice

Cena brutto:  91 331,50 zł

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta ważna, spełniająca wymagania Zamawiającego i przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny, kryterium okres gwarancji, oraz kryterium bezpłatny serwis gwarancyjny. W kryterium cena oferta otrzymała 60,00 pkt, w kryterium okres gwarancji – 3,00 pkt, w kryterium bezpłatny serwis gwarancyjny – 2,00 pkt. Łącznie oferta otrzymała 65,00 pkt.

Zestawienie  punktacji dla pakietu nr 2:

l.p. Nazwa wykonawcy, którzy złożyli oferty Kryterium cena – 60% Kryterium okres gwarancji –30% Kryterium bezpłatny serwis gwarancyjny –10% Łącznie pkt.
 

1

Technomex Sp. z o.o., ul. Szsparagowa 15, 44-141 Gliwice  

60,00 pkt

 

3,00 pkt

 

2,00 pkt

 

65,00 pkt

  1. Liczba ofert otrzymanych dla pakietu nr 2 – 1 oferta,
  2. Liczba ofert odrzuconych dla pakietu nr 2 – brak,

Zawarcie Umowy

  1. Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych uprzejmie zawiadamiam, iż umowa może zostać zawarta w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Dyrektor

Krystyna Walendowicz