Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: „Dostawę sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego.

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: „Dostawę sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego.

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-03/20                                          Zakopane, dnia 06.05.2020r.

 

 

Wszyscy Wykonawcy

ZPP-2810-03/20

 

Dotyczy: Informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: „Dostawę sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego.

  

Działając w oparciu art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), uprzejmie informuję że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi:

Pakiet nr 1 – 30 764,00 zł netto tj: 37 839,72 zł brutto,

Pakiet nr 2 – 85 164,00 zł netto tj: 97 099,02 zł brutto,

Łącznie 134 938,74 złotych brutto.

 

W niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

Pakiet nr 1.

– brak ofert

 

Pakiet nr 2.

  1. Technomex Sp. z o.o., ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice,

Cena netto:80 126,76 zł,  Cena brutto: 91 331,50 zł

Termin dostawy: do 6 tygodni od dnia podpisania umowy.

Okres gwarancji 2 lata.  Termin płatności faktury: 30 dni

 

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawo zamówień publicznych Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania ww. informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg załącznika nr 5 do siwz)

 

Dyrektor

Krystyna Walendowicz