Ogłoszenie o zamówieniu na: Dostawę sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego DODANO PYTANIA I ODPOWIEDZI Z DNIA 04.05.2020R.

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Ogłoszenie o zamówieniu na: Dostawę sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego DODANO PYTANIA I ODPOWIEDZI Z DNIA 04.05.2020R.

Ogłoszenie nr 535295 – N – 2020 z dnia 2020-04-28 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawę sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego

Numer referencyjny: ZPP-2810-03/20

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 06/05/2020, godzina: 12:30,

POBIERZ
 
 
Zatwierdzam dnia. 28.04.2020r.
Dyrektor
Krystyna Walendowicz
DODANO PYTANIA I ODPOWIEDZI 04.05.2020R.
Zatwierdzam dnia. 04.05.2020r.
Dyrektor
Krystyna Walendowicz