Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: „Rozbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na potrzeby szpitala z przeznaczeniem dla funkcji rehabilitacyjno-edukacyjnej (sale wykładowe i rehabilitacyjne dla pacjentów oraz pokoje gościnne dla wykładowców) w ramach Centrum Edukacji Prozdrowotnej dla dorosłych z dostosowaniem obiektu do korzystania przez osoby niepełnosprawne wraz z budową nowej i przebudową ist. infrastr

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: „Rozbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na potrzeby szpitala z przeznaczeniem dla funkcji rehabilitacyjno-edukacyjnej (sale wykładowe i rehabilitacyjne dla pacjentów oraz pokoje gościnne dla wykładowców) w ramach Centrum Edukacji Prozdrowotnej dla dorosłych z dostosowaniem obiektu do korzystania przez osoby niepełnosprawne wraz z budową nowej i przebudową ist. infrastr

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-02/20

Zakopane, dnia 07.04.2020r.

 

 Wszyscy Wykonawcy

ZPP-2810-02/20

Dotyczy: Informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: Rozbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na potrzeby szpitala z przeznaczeniem dla funkcji rehabilitacyjno-edukacyjnej (sale wykładowe i rehabilitacyjne dla pacjentów oraz pokoje gościnne dla wykładowców) w ramach Centrum Edukacji Prozdrowotnej dla dorosłych z dostosowaniem obiektu do korzystania przez osoby niepełnosprawne wraz z budową nowej i przebudową ist. infrastruktury technicznej oraz rozbiórką ist. budynku gospodarczego o nr 67/6:2. – ETAP II”

 Działając w oparciu art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), uprzejmie informuję że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 241 065,83 złotych brutto.

W niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

  1. Firma Inżynieryjno-Remontowo-Budowlana „STANGUT”

34-500 Zakopane, ul. Guty 26,  która złożyła ofertę w kwocie,

Cena  netto: 199 498,65 zł
Cena brutto: 245 383,34 zł
Termin wykonania zamówienia –  26.06.2020r.
Okres gwarancji  – 96 miesiące
Termin płatności faktury: 30 dni

2.Tatrzańska firma „Junior” ul. Lichajówki 7, 34-531 Murzasichle,

która złożyła ofertę w kwocie,

Cena  netto: 237 057,60 zł
Cena brutto: 291 580,84 zł
Termin wykonania zamówienia –  10.06.2020 r.
Okres gwarancji  – 72 miesiące
Termin płatności faktury: 30 dni

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawo zamówień publicznych Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania ww. informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg załącznika nr 5 do siwz)

Dyrektor

mgr Krystyna Walendowicz