Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: Sukcesywną dostawę leków dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: Sukcesywną dostawę leków dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

 

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-01/20                                             Zakopane, dnia 05.03.2020r.

  

Wszyscy Wykonawcy

ZPP-2810-01/20

Dotyczy: Informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: Sukcesywną dostawę leków dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem.

Działając w oparciu art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), uprzejmie informuję że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi: wynosi: 126 657,88 zł netto. tj: 136 790,51 brutto

W niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

1. NEUCA S. A.
ul. Forteczna 33-37,
87-100 Toruń
Cena netto: 124 325,18 zł
Cena brutto: 134274,04 zł
Okres świadczenia dostawy do 31.03.2021r.
Termin płatności faktury: 30 dni

2. URTICA Sp. z o.o.
ul. Krzemieniecka 120
54-613 Wocław
Cena netto: 116 542,05 zł
Cena brutto: 125 868,05 zł
Okres świadczenia dostawy do 31.03.2021r.
Termin płatności faktury: 30 dni

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawo zamówień publicznych Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania ww. informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

 

Dyrektor
mgr Krystyna Walendowicz