Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: Modernizacja serwerowni rezerwowej w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. S. Jasińskiego w Zakopanem w ramach Regionalnego programu operacyjnego Województwa Małopolskiego Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) Działanie 2.1

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: Modernizacja serwerowni rezerwowej w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. S. Jasińskiego w Zakopanem w ramach Regionalnego programu operacyjnego Województwa Małopolskiego Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) Działanie 2.1

Ogłoszenie nr 510276023-N-2019 z dnia 17-12-2019 r.

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem: Modernizacja serwerowni rezerwowej w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. S. Jasińskiego w Zakopanem w ramach Regionalnego programu operacyjnego Województwa Małopolskiego Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) Działanie 2.1

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 (RPO WM): DZIAŁANIE 2.1 „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 617767-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem, Krajowy numer identyfikacyjny 29544900000000, ul. ul. Ciągłówka  9, 34-500  Zakopane, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 018 2068066 w. 22, e-mail [email protected], faks 182 068 141.
Adres strony internetowej (url): www.rehabilitaca.zakopane.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Modernizacja serwerowni rezerwowej w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. S. Jasińskiego w Zakopanem w ramach Regionalnego programu operacyjnego Województwa Małopolskiego Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) Działanie 2.1

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZPP-2810-13/19

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

3.1. Przedmiotem postępowania jest wybór Wykonawcy, który wykona prace związane z: – Modernizacją serwerowni rezerwowej jako pomieszczenia serwerowni rezerwowej w przyziemiu budynku nr 9a na terenie szpitala (w tym roboty budowlane – wykończeniowe i instalacyjne – elektryczne według przedmiaru robot). 3.2. W zakres robót budowlanych wchodzi: 3.2.1. – W zakres robót wchodzi między innymi: – wymiana zniszczonych drzwi korytarza i pomieszczenia serwerowni rezerwowej, – rozbiorka istniejących w pomieszczeniu fragmentow instalacji wody i starej instalacji elelektrycznej oświetleniowej, – wykucie z muru z cegły rożnych elementow (wymiana stolarki drzwiowej, drobne elementy metalowe), – wykonanie bruzd, przewiertow, przebić w ścianach i stropie dla montażu przewodow instalacji eletrycznej oraz instalacji czerpni powietrza. – wykonanie ścianki osłonowej z cegły ceramicznej gr. 6,5 cm na zaprawie murarskiej, – zamurowanie bruzd i przebić w ścianach cegłą pełną na zaprawie cem.- wap. przy robotach instalacyjnych, – wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w pomieszczeniu technicznym węzła solarnego w przyziemiu, tj.: – wykonanie izolacji przeciwwilgociowej powłokowej grubości 2 mm uszczelniającej powierzchnię pionową ściany zewnętrznej wraz z gruntowaniem powierzchni izolowanych środkiem gruntującym zgodnie z instrukcją prodcenta zaprawy. – instalowanie drzwi jednoskrzydłowych pełnych profilowanych antywłamaniowych o konstrukcji aluminiowej (wraz z urządzeniem samozamykającym) o wym. w świetle 90x200cm w ilości 1szt. – instalowanie drzwi jednoskrzydłowych pełnych stalowych o odporności ogniowe EI 60 – wykonanie tynkow zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo – wapiennej na ścianach w remontowanym pomieszczeniu serwerowni rezerwowej. – uzupełnień tynkow zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo – wapiennej na ścianach i sufitach w pomieszczeniu jw. – wykonanie warstw wyrownawczych – cementowych. – przygotowanie podłoża (m. in. oczyszczenie-odpylenie, uzupełnienie ubytkow, gruntowanie, w miejscach spękań podłoża zastosować zbrojenie z siatki) – wykonywanie warstwy wyrownawczej z samopozimującej – wykonanie dylatacji. – wykonanie malowania ścian i sufitow farbą emulsyjną (lub polimerową) w pomieszczeniu serwerowni rezerwowej w przyziemiu budynku nr 9a na terenie Szpitala, – renowacja lamperii istniejącej i starej stolarki drzwiowej 3.3. Informacje Ogólne a) Zakres i opis przedmiotu zamówienia określony jest przez Przedmiar robót, Kosztorys ślepy element pomocniczy do wyceny, Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacje techniczną. b) Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Dokumentacje te są załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i są dostępne w wersji elektronicznej, w formie odrębnych plików do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego. W przypadku gdyby Wykonawca nie posiadał dostępu do internetu, musi zgłosić Zamawiającemu. W takiej sytuacji dokumentacja będzie udostępniana Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego, lub na jego pisemny wniosek przekazania w formie papierowej. c) Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na wykonane prace. Okres gwarancji nie może być krótszy niż 60 miesięcy. d) Do obowiązków Wykonawcy należy również wykonanie: 1. Oznakowanie i urządzenie placu budowy. 2. Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu ze względu na roboty na wysokościach. 3. Przeprowadzenie wymaganych prób i badań. 4. Dokonania uzgodnień uzyskania wszelkich protokołów, szkoleń z obsługi instalacji fotowoltaicznej, opinii niezbędnych do wykonania całości przedmiotu zamówienia i poniesienia opłat z tym związanych. 5. Ze względu na prace w czynnym budynku szpitala Wykonawca musi wykonać przed przystąpieniem do robót budowlanych plan organizacji placu budowy i uzyskać akcpetację Zamawiającego. 6. W przypadku zniszczeń urządzeń lub ich części w toku realizacji – naprawienie szkody lub doprowadzenie do stanu pierwotnego na własny koszt. 7. Opracowanie i przekazanie kompletnej dokumentacji odbiorczej. e) W celu lepszego zapoznania się z przedmiotem zamówienia zamawiający zaleca: – dokonanie przez wykonawcę (na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność) wizji lokalnej terenu realizacji terenu realizacji przedmiotu konieczne do przygotowania oferty i realizacji zamówienia. f) Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w siwz, w szczególności w załączniku nr 1, do specyfikacji istotnych warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu charakteryzującego konkretne produkty lub usługi, albo normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy PZP dopuszcza się rozwiązania równoważne pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz posiadające cechy, parametry, nie gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia, z zachowaniem tych samych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych, Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. W sytuacji gdy Wykonawca zamierza zastosować równoważne materiały, produkty, urządzenia niż podane w dokumentacji projektowej winien dołączyć do oferty wykaz zawierający materiały zawarte w dokumentacji oraz podać ich równoważniki (nazwy materiałów zaproponowanych w ofercie) wraz z załączeniem charakterystyk oraz dokumentów potwierdzających równoważność zaproponowanych materiałów. g) Zamawiający wymaga, aby w okresie od dnia przekazania wykonawcy terenu robót do dnia odbioru końcowego pracownicy fizyczni wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) zatrudnieni byli przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Wymaganie powyższe dotyczy przede wszystkim pracowników ogólnobudowlanych, instalatorów i operatorów sprzętu budowlanego, wykonujących prace na placu budowy przy realizacji przedmiotowego zamówienia. Tym samym Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę minimum: 3 pracowników ogólnobudowlanych, na warunkach określonych powyżej. h) W terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemny wykaz pracowników Wykonawcy lub podwykonawcy, o których mowa w ust. g, ze wskazaniem czynności, jakie będą oni wykonywać oraz informacjami dotyczącymi zawartych z nimi umów o pracę.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-0
Dodatkowe kody CPV: 45111300-1, 45310000-3, 45320000-6, 45410000-4, 45421000-4, 45430000-0, 45442100-8, 45453000-7
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 24960.73
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 38885.04
Oferta z najniższą ceną/kosztem 38885.04
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 38885.04
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zatwierdzam, dnia 17.12.2019r.

Dyrektor

Krystyna Walendowicz