Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: „Modernizacja serwerowni rezerwowej w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. S. Jasińskiego w Zakopanem w ramach Regionalnego programu operacyjnego Województwa Małopolskiego Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) Działanie 2.1”

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: „Modernizacja serwerowni rezerwowej w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. S. Jasińskiego w Zakopanem w ramach Regionalnego programu operacyjnego Województwa Małopolskiego Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) Działanie 2.1”

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-13/19

               Zakopane, dnia 18.11.2019r.

 

Wszyscy Wykonawcy

ZPP-2810-13/19

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na: „Modernizacja serwerowni rezerwowej w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. S. Jasińskiego w Zakopanem w ramach Regionalnego programu operacyjnego Województwa Małopolskiego Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) Działanie 2.1”

  

Działając w oparciu art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), uprzejmie informuję że Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uznał za najkorzystniejszą ofertę firmy:

Zakład Remontowo-Budowlany Paweł Mastalski

34-400 Nowy Targ

os. Gazdy 15

Cena  netto: 31 613,85 zł

Podatek VAT 23% tj: 7 271,19 zł

Cena brutto: 38 885,04 zł

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta ważna, spełniająca wymagania Zamawiającego i przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny, kryterium „gwarancja/rękojmia. W  kryterium cena oferta otrzymała 60,00 pkt, w kryterium „gwarancja/rękojmia”  – 0,00 pkt. Łącznie oferta otrzymała 60,00 pkt.

Zestawienie  złożonych ofert

l.p. Nazwa wykonawcy, którzy złożyli oferty Kryterium cena – 60% Kryterium „gwarancja/

rękojmia – 40%

Łącznie pkt.
 

 

1

Zakład Remontowo-Budowlany Paweł Mastalski

34-400 Nowy Targ

os. Gazdy 15

 

 

60,00pkt

 

 

0,00 pkt

 

 

60,00 pkt

 Ilość złożonych ofert: 1

Ilość ofert odrzuconych: 0

 

Z poważaniem   

Dyrektor

Krystyna Walendowicz