Informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: Modernizacja serwerowni rezerwowej w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. S. Jasińskiego w Zakopanem w ramach Regionalnego programu operacyjnego Województwa Małopolskiego Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) Działanie 2.1

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: Modernizacja serwerowni rezerwowej w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. S. Jasińskiego w Zakopanem w ramach Regionalnego programu operacyjnego Województwa Małopolskiego Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) Działanie 2.1

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-13/19

Zakopane, dnia 15.11.2019r.

 

 Wszyscy Wykonawcy

ZPP-2810-13/19

 

Dotyczy: Informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: Modernizacja serwerowni rezerwowej w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. S. Jasińskiego w Zakopanem w ramach Regionalnego programu operacyjnego Województwa Małopolskiego Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) Działanie 2.1

 

Działając w oparciu art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), uprzejmie informuję że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 30 701,70 złotych brutto.

 

W niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 1. Zakład Remontowo-Budowlany Paweł Mastalski

34-400 Nowy Targ

  1. Gazdy 15

 

Cena  netto: 31 613,85 zł

Podatek VAT 23% tj: 7 271,19 zł

Cena brutto: 38 885,04 zł

Termin realizacji robót – do dnia 30.11.2019r.

Okres gwarancji: 60 miesięcy

Termin płatności faktury: 30 dni.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawo zamówień publicznych Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania ww. informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg załącznika nr 5 do siwz)

 

Dyrektor

mgr Krystyna Walendowicz