Ogłoszenie o zamówieniu na: Modernizację serwerowni rezerwowej w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. S. Jasińskiego w Zakopanem w ramach Regionalnego programu operacyjnego Województwa Małopolskiego Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) Działanie 2.1

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Ogłoszenie o zamówieniu na: Modernizację serwerowni rezerwowej w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. S. Jasińskiego w Zakopanem w ramach Regionalnego programu operacyjnego Województwa Małopolskiego Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) Działanie 2.1

Ogłoszenie nr 617767 – N – 2019 z dnia 2019-10-31 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Modernizacja serwerowni rezerwowej w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. S. Jasińskiego w Zakopanem w ramach Regionalnego programu operacyjnego Województwa Małopolskiego Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) Działanie 2.1

Numer referencyjny: ZPP-2810-13/19

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 15/11/2019, godzina: 11:30,

POBIERZ
 
 
Zatwierdzam dnia. 31.10.2019r.
Dyrektor
Krystyna Walendowicz