Ogłoszenie o zamówieniu na: Dostawę sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego DODANO Pytania i odpowiedzi z dnia 31.10.2019

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Ogłoszenie o zamówieniu na: Dostawę sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego DODANO Pytania i odpowiedzi z dnia 31.10.2019

Ogłoszenie nr 615159 – N – 2019 z dnia 2019-10-25 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego .

Numer referencyjny: ZPP-2810-12/19

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 04/11/2019, godzina: 11:30,

POBIERZ
 
 
Zatwierdzam dnia. 25.10.2019r.
Dyrektor
Krystyna Walendowicz