Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego – w ramach „Modernizacji budynku szpitala Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem rozwojem bazy opieki medycznej” – część 2

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego – w ramach „Modernizacji budynku szpitala Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem rozwojem bazy opieki medycznej” – część 2

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-10/19                                    Zakopane, dnia 02.10.2019r.

 

 Wszyscy Wykonawcy

ZPP-2810-10/19

Pakiet nr 1

 

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na:

„Dostawę sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego – w ramach „Modernizacji budynku szpitala Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem rozwojem bazy opieki medycznej” – część 2

 

Działając w oparciu art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), uprzejmie informuję że Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla pakietu nr 1 uznał za najkorzystniejszą ofertę firmy:

 

Pakiet nr 1

Technomex Sp. z o.o., ul. Szsparagowa 15, 44-141 Gliwice

Cena brutto: 259 999,99 zł

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta ważna, spełniająca wymagania Zamawiającego i przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny, kryterium okres gwarancji, oraz kryterium termin dostawy. W kryterium cena oferta otrzymała 60,00 pkt, w kryterium okres gwarancji – 5,00 pkt, w kryterium skrócenie terminu dostawy – 20,00 pkt. Łącznie oferta otrzymała 75,00 pkt.

 

Zestawienie  punktacji dla pakietu nr 1:

l.p. Nazwa wykonawcy, którzy złożyli oferty Kryterium cena – 60% Kryterium okres gwarancji –20% Kryterium skrócenie terminu dostawy –20% Łącznie pkt.
 

1

Technomex Sp. z o.o., ul. Szsparagowa 15, 44-141 Gliwice  

60,00 pkt

 

5,00 pkt

 

20,00 pkt

 

85,00 pkt

  1. Liczba ofert otrzymanych dla pakietu nr 1 – 2 oferty,
  2. Liczba ofert odrzuconych dla pakietu nr 1 – 1 oferta,

 

Dyrektor

Krystyna Walendowicz