Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługę kompleksowego utrzymania czystości w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem.

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługę kompleksowego utrzymania czystości w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem.

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-11/19

Zakopane, dnia 30.09.2019r.

 

 

Wszyscy Wykonawcy

ZPP-2810-11/19

 

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie  przetargu nieograniczonego na:  Usługę kompleksowego utrzymania czystości w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem.

 

 Działając w oparciu art. 92 ust. 1 oraz 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), uprzejmie informuję że Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uznał za ofertę najkorzystniejszą ofertę firmy:

 

Gemina Sp. z o.o.

ul. Trochimowskiego 11,

42-200 Częstochowa

Cena netto za cały okres świadczenia usługi:  537 000,00 zł

Cena brutto za cały okres świadczenia usługi: 660 510,00 zł

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta ważna, spełniająca wymagania Zamawiającego i przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium jakość, ilość osób zatrudnionych do wyk. usługi. W  kryterium cena brutto za wykonanie usługi oferta otrzymała 60,00 pkt, w kryterium jakość usługi – 15,00 pkt, w kryterium ilość osób zatrudnionych do wyk. usługi – 20,00 pkt. Łącznie oferta otrzymała 95,00 pkt.

 

Zestawienie ofert

l.p. Nazwa wykonawcy, którzy złożyli oferty Kryterium cena – 60% Kryterium jakość – 20% Kryterium Ilość pracowników – 20% Łącznie pkt.
 

 

1

Gemina Sp. z o.o.

ul. Trochimowskiego 11,

42-200 Częstochowa

 

 

60,00pkt

 

 

15,00 pkt

 

 

20,00 pkt

 

 

 

95,00 pkt

 

 

2

IMPEL System Sp. z o.o.  – lider konsorcjum

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

IMPEL Facility Services Sp. z o.o.,

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław,

 

 

37,79 pkt

 

 

20,00 pkt

 

 

20,00 pkt

 

 

77,79 pkt

 

Dyrektor

         mgr Krystyna Walendowicz