Informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: Usługę kompleksowego utrzymania czystości w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: Usługę kompleksowego utrzymania czystości w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-11/19                                             Zakopane, dnia 27.09.2019r.

  

Wszyscy Wykonawcy

ZPP-2810-11/19

 

Dotyczy: Informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: Usługę kompleksowego utrzymania czystości w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

Działając w oparciu art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), uprzejmie informuję że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi:

396 900,00 zł netto tj: 487 818,00 zł brutto,

 

W niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

1  Gemina Sp. z o.o.

ul. Trochimowskiego 11,

42-200 Częstochowa

Cena  netto za miesięczne świadczenie usługi: 44 750,00 zł

Cena brutto za miesięczne świadczenie usługi: 55 042,50 zł

Cena  netto za cały okres świadczenia usługi:  537 000,00 zł

Cena brutto za cały okres świadczenia usługi: 660 510,00 zł

– Kryterium ilość pracowników do wykonania zamówienia – 15 osób

– Termin płatności faktury: 30 dni

 

2.  IMPEL System Sp. z o.o. – lider konsorcjum,

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

IMPEL Facility Services Sp. z o.o.,

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław,

Cena  netto za miesięczne świadczenie usługi: 71 054,00 zł

Cena brutto za miesięczne świadczenie usługi: 87 396,00 zł

Cena  netto za cały okres świadczenia usługi:  852 648,00 zł

Cena brutto za cały okres świadczenia usługi: 1048 757,00 zł

– Kryterium ilość pracowników do wykonania zamówienia – 16 osób

– Termin płatności faktury: 30 dni

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawo zamówień publicznych Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania ww. informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg załącznika nr 5 do siwz)

 

Dyrektor

Krystyna Walendowicz