Ogłoszenie o zamówieniu na: Usługę kompleksowego utrzymania czystości w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem. DODANO pytania i odpowiedzi z dnia 20.09.2019r. oraz ZMIANĘ terminu składania ofert na 27.09.2019r.

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Ogłoszenie o zamówieniu na: Usługę kompleksowego utrzymania czystości w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem. DODANO pytania i odpowiedzi z dnia 20.09.2019r. oraz ZMIANĘ terminu składania ofert na 27.09.2019r.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 27.09.2019r

Ogłoszenie nr 598709 – N – 2019 z dnia 2019-09-17 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usługa kompleksowego utrzymania czystości w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem”.

Numer referencyjny: ZPP-2810-11/19

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: nowy termin składania ofert  27/09/2019, godzina: 12:30,

POBIERZ
 
 
Zatwierdzam dnia. 17.09.2019r.
Dyrektor
Krystyna Walendowicz