Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu na: „TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA REHABILITACYJNEGO IM. DR. S. JASIŃSKIEGO W ZAKOPANEM W RAMACH PROJEKTU „MODERNIZACJA ENERGETYCZNA WOJEWÓDZKICH BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ” REALIZOWANEJ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 (RPO WM): DZIAŁANIE 4.3 POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W SEKTORZE PUBLICZNYM I MIESZKANIOWYM, PODDZIAŁANIE 4.3.3 GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – INWESTYCJE REGIONALNE.”

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu na: „TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA REHABILITACYJNEGO IM. DR. S. JASIŃSKIEGO W ZAKOPANEM W RAMACH PROJEKTU „MODERNIZACJA ENERGETYCZNA WOJEWÓDZKICH BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ” REALIZOWANEJ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 (RPO WM): DZIAŁANIE 4.3 POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W SEKTORZE PUBLICZNYM I MIESZKANIOWYM, PODDZIAŁANIE 4.3.3 GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – INWESTYCJE REGIONALNE.”

Zakopane, dnia 10.09.2019r.

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-08/19

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem ogłasza o udzieleniu zamówienia na: „TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA REHABILITACYJNEGO IM. DR. S. JASIŃSKIEGO W ZAKOPANEM W RAMACH PROJEKTU „MODERNIZACJA ENERGETYCZNA WOJEWÓDZKICH BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ” REALIZOWANEJ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 (RPO WM): DZIAŁANIE 4.3 POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W SEKTORZE PUBLICZNYM I MIESZKANIOWYM, PODDZIAŁANIE 4.3.3 GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – INWESTYCJE REGIONALNE.

Ogłoszenie nr 510189859-N-2019 z dnia 10-09-2019 r.
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA REHABILITACYJNEGO IM. DR. S. JASIŃSKIEGO W ZAKOPANEM W RAMACH PROJEKTU „MODERNIZACJA ENERGETYCZNA WOJEWÓDZKICH BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ” REALIZOWANEJ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 (RPO WM): DZIAŁANIE 4.3 POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W SEKTORZE PUBLICZNYM I MIESZKANIOWYM, PODDZIAŁANIE 4.3.3 GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – INWESTYCJE REGIONALNE

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest dofinansowane: – RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 (RPO WM): DZIAŁANIE 4.3 POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W SEKTORZE PUBLICZNYM I MIESZKANIOWYM, PODDZIAŁANIE 4.3.3 GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – INWESTYCJE REGIONALNE”.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 570254-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem, Krajowy numer identyfikacyjny 29544900000000, ul. ul. Ciągłówka  9, 34-500  Zakopane, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 018 2068066 w. 22, e-mail [email protected], faks 182 068 141.
Adres strony internetowej (url): www.rehabilitaca.zakopane.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA REHABILITACYJNEGO IM. DR. S. JASIŃSKIEGO W ZAKOPANEM W RAMACH PROJEKTU „MODERNIZACJA ENERGETYCZNA WOJEWÓDZKICH BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ” REALIZOWANEJ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 (RPO WM): DZIAŁANIE 4.3 POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W SEKTORZE PUBLICZNYM I MIESZKANIOWYM, PODDZIAŁANIE 4.3.3 GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – INWESTYCJE REGIONALNE

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZPP-2810-08/19

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

3.1. Przedmiotem postępowania jest wybór Wykonawcy, który wykona prace związane z: – Etap 1 – montażem okien aluminiowych przeciwpożarowych w ilości 8 szt. o powierzchni 18,16m2o klasie odporności ogniowej EI 60 i współczynniku przenikania ciepła U=0,9 W/(m2xK) w istniejących otworach okiennych na głównej klatce schodowej od strony wschodniej i zachodniej na I,II,III i IV piętrze w budynku głównym szpitala. – Etap 2 – zamontowaniem instalacji fotowoltaicznej o mocy 11,0 kWp/2×5,5kW/0,4/0,23 kV AC z systemem sieciowym, ilość paneli 20 szt. na każdej sekcji tj. od strony wschodniej i zachodniej (łącznie 40 szt.) wraz z konstrukcją bazową stalową na stropodachach budynku głównego szpitala od strony wschodniej i zachodniej (zgodnie z dokumentacją projektową). 3.2. W zakres robót budowlanych wchodzi: 3.2.1. – W zakres robót wchodzi między innymi rozbiórka istniejących parapetów, montaż w/w okien aluminiowych przeciwpożarowych w ilości 8 szt. o powierzchni 18,16 m2 o klasie odporności ogniowej EI 60 i współczynniku przenikania ciepła U=0,9 W/(m2xK) w istniejących otworach okiennych na głównej klatce schodowej od strony wschodniej i zachodniej, na I,II,III i IV piętrze.Osadzenie nowych parapetów, obrobienie ościeży okien, malowanie ościeży okien. Wykonawca przed zamówieniem stolarki okiennej dokona pomiarów kontrolnych celem potwierdzenia prawidłowości wymiarów. – Etap 1. 3.2.2. – W zakres robót wchodzi: w/w instalacja fotowoltaiczna wraz z przebudową instalacji wewnętrznej budynku szpitala z rozdzielni piętrowej zlokalizowanej na kondygnacji czwartego piętra. Zasilany przez rozdzielnie główną obiektu napięciem 0,23/0,4 kV-Ac z sieci elektroenergetycznej. Panele montowane będą pod kątem 30o i skierowane na południe pod kątem azymutu 180o. Przewody prowadzone będą przewodami kabelkowymi dedykowanymi do instalacji stałoprądowej o przekroju Cu 4mm2. Instalację łączącą poszczególne moduły fotowoltaiczne układane w korytach będą mocowane do konstrukcji wsporczej. Należy rozbudować tablicę bezpiecznikową TB4.2 poprzez jej nadbudowę dla TB4.2-PV, na której będzie zabudowany bezpośredni układ pomiarowy energii elektrycznej (zgodnie z dokumentacja techniczną). Instalacja fotowoltaiczna zakończona będzie podłączeniem do falownika (inwertora). W skład instalacji fotowoltaicznej wchodzi również wykonanie instalacji zabezpieczeniowej przeciążeniowej, przeciwporażeniowej prądem elektrycznym, odgromowej dla modułów fotowoltaicznych (zgodnie z dokumentacją techniczną). Przed zamontowaniem konstrukcji bazowej stalowej pod panele fotowoltaiczne należy rozebrać część pokrycia stropodachów w celu sprawdzenia rozstawu belek nośnych stropu gęstożebrowego skrzynkowego, po zamontowaniu konstrukcji stalowej należy wykonać nowe pokrycie stropodachów z styropapy. (zgodnie z kosztorysem ślepym i przedmiarem robót). – Etap 2. 3.3. Informacje Ogólne a) Zakres i opis przedmiotu zamówienia określony jest przez Przedmiar robót, Kosztorys ślepy element pomocniczy do wyceny, Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacje projektową ora techniczną. b) Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Dokumentacje te są załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i są dostępne w wersji elektronicznej, w formie odrębnych plików do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego. W przypadku gdyby Wykonawca nie posiadał dostępu do internetu, musi zgłosić Zamawiającemu. W takiej sytuacji dokumentacja będzie udostępniana Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego, lub na jego pisemny wniosek przekazania w formie papierowej. c) Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na wykonane prace. Okres gwarancji nie może być krótszy niż 60 miesięcy. d) Do obowiązków Wykonawcy należy również wykonanie: 1. Oznakowanie i urządzenie placu budowy. 2. Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu ze względu na roboty na wysokościach. 3. Przeprowadzenie wymaganych prób i badań. 4. Dokonania uzgodnień uzyskania wszelkich protokołów, szkoleń z obsługi instalacji fotowoltaicznej, opinii niezbędnych do wykonania całości przedmiotu zamówienia i poniesienia opłat z tym związanych. 5. Ze względu na prace w czynnym budynku szpitala Wykonawca musi wykonać przed przystąpieniem do robót budowlanych plan organizacji placu budowy i uzyskać akcpetację Zamawiającego. 6. W przypadku zniszczeń urządzeń lub ich części w toku realizacji – naprawienie szkody lub doprowadzenie do stanu pierwotnego na własny koszt. 7. Opracowanie i przekazanie kompletnej dokumentacji odbiorczej. e) W celu lepszego zapoznania się z przedmiotem zamówienia zamawiający zaleca: – dokonanie przez wykonawcę (na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność) wizji lokalnej terenu realizacji terenu realizacji przedmiotu konieczne do przygotowania oferty i realizacji zamówienia. f) Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w siwz, w szczególności w załączniku nr 1, do specyfikacji istotnych warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu charakteryzującego konkretne produkty lub usługi, albo normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy PZP dopuszcza się rozwiązania równoważne pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz posiadające cechy, parametry, nie gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia, z zachowaniem tych samych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych, Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. W sytuacji gdy Wykonawca zamierza zastosować równoważne materiały, produkty, urządzenia niż podane w dokumentacji projektowej winien dołączyć do oferty wykaz zawierający materiały zawarte w dokumentacji oraz podać ich równoważniki (nazwy materiałów zaproponowanych w ofercie) wraz z załączeniem charakterystyk oraz dokumentów potwierdzających równoważność zaproponowanych materiałów. g) Zamawiający wymaga, aby w okresie od dnia przekazania wykonawcy terenu robót do dnia odbioru końcowego pracownicy fizyczni wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) zatrudnieni byli przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Wymaganie powyższe dotyczy przede wszystkim pracowników ogólnobudowlanych, instalatorów i operatorów sprzętu budowlanego, wykonujących prace na placu budowy przy realizacji przedmiotowego zamówienia. Tym samym Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę minimum: 3 pracowników ogólnobudowlanych, na warunkach określonych powyżej. h) W terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemny wykaz pracowników Wykonawcy lub podwykonawcy, o których mowa w ust. g, ze wskazaniem czynności, jakie będą oni wykonywać oraz informacjami dotyczącymi zawartych z nimi umów o pracę.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45111300-1, 45215000-7, 45223110-0, 45310000-3, 45453000-7
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 163010.50
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 384728.94
Oferta z najniższą ceną/kosztem 384728.94
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 384728.94
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zatwierdzam, dnia 10.09.2019r.
Dyrektor
Krystyna Walendowicz