Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na: „Dostawę sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego – w ramach „Modernizacji budynku szpitala Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem rozwojem bazy opieki medycznej” – część 2

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na: „Dostawę sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego – w ramach „Modernizacji budynku szpitala Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem rozwojem bazy opieki medycznej” – część 2

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-09/19

Zakopane, dnia 04.09.2019r.

 

 Wszyscy Wykonawcy 

ZPP-2810-09/19

Dotyczy: Unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego – w ramach „Modernizacji budynku szpitala Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem rozwojem bazy opieki medycznej” – część 2.

 Działając w oparciu art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), uprzejmie informuję że Zamawiający unieważnia postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

Podstawa prawna nieważnienia postępowania art. 93 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986.) „postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.;”

Podstawą faktyczną unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia jest:   Zamawiający do terminu składania ofert nie udzielił odpowiedzi na wniesione w terminie pytania do w/w postępowania przetargowego oraz nie zamieścił na stronie internetowej Zamawiającego korespondencji dotyczącej treści zadanych pytań i odpowiedzi, jak również nie przesunął terminu składania ofert w postępowaniu, zaniechanie tych czynności w postępowaniu przetargowym skutkuje wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie przetargowe znak: ZPM-2810-09/19.

 

Dyrektor

mgr Krystyna Walendowicz