Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA REHABILITACYJNEGO IM. DR. S. JASIŃSKIEGO W ZAKOPANEM W RAMACH PROJEKTU „MODERNIZACJA ENERGETYCZNA WOJEWÓDZKICH BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ” REALIZOWANEJ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 (RPO WM): DZIAŁANIE 4.3 POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W SEKTORZE PUBLICZNYM I MIESZKANIOWYM, PODDZIAŁANIE 4.3.3 GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – INWESTYCJE REGIONALNE.”

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA REHABILITACYJNEGO IM. DR. S. JASIŃSKIEGO W ZAKOPANEM W RAMACH PROJEKTU „MODERNIZACJA ENERGETYCZNA WOJEWÓDZKICH BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ” REALIZOWANEJ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 (RPO WM): DZIAŁANIE 4.3 POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W SEKTORZE PUBLICZNYM I MIESZKANIOWYM, PODDZIAŁANIE 4.3.3 GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – INWESTYCJE REGIONALNE.”

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-08/19

               Zakopane, dnia 14.08.2019r.

 

 Wszyscy Wykonawcy

ZPP-2810-08/19

 

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na: „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA REHABILITACYJNEGO IM. DR. S. JASIŃSKIEGO W ZAKOPANEM W RAMACH PROJEKTU „MODERNIZACJA ENERGETYCZNA WOJEWÓDZKICH BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ” REALIZOWANEJ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 (RPO WM): DZIAŁANIE 4.3 POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W SEKTORZE PUBLICZNYM I MIESZKANIOWYM, PODDZIAŁANIE 4.3.3 GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – INWESTYCJE REGIONALNE.”

 

Działając w oparciu art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), uprzejmie informuję że Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uznał za najkorzystniejszą ofertę firmy:

Zakład Ogólno-Budowlany Kazimierz Dyrda

34-400 Nowy Targ

Gazdy 15

Cena  netto: 312 787,76 zł

Podatek VAT 23% tj: 71 941,18 zł

Cena brutto: 384 728,94 zł

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta ważna, spełniająca wymagania Zamawiającego i przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny, kryterium „gwarancja/rękojmia” i „Termin zakończenia realizacji danego etapu robót przedmiotu umowy”. W  kryterium cena oferta otrzymała 60,00 pkt, w kryterium „gwarancja/rękojmia”  – 0,00 pkt, w kryterium Termin zakończenia realizacji danego etapu robót przedmiotu umowy – 0,00 pkt. Łącznie oferta otrzymała 79,99 pkt.

 

Zestawienie  złożonych ofert

l.p. Nazwa wykonawcy, którzy złożyli oferty Kryterium cena – 60% Kryterium „gwarancja/

rękojmia – 30%

Kryterium termin zakończenia realizacji danego etapu robót przedmiotu umowy – 10% Łącznie pkt.
 

 

1

Zakład Ogólno-Budowlany Kazimierz Dyrda

34-400 Nowy Targ

os. Gazdy 15

 

 

 

60,00pkt

 

 

0,00 pkt

 

 

0,00 pkt

 

 

60,00 pkt

 

Ilość złożonych ofert: 1

Ilość ofert odrzuconych: 0

Z poważaniem   

Dyrektor

Krystyna Walendowicz