Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu na: Kompleksowe usługi pralnicze dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem.

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu na: Kompleksowe usługi pralnicze dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem.

Zakopane, dnia 09.08.2019r.

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-07/19

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem ogłasza o udzieleniu zamówienia na:

Kompleksowe usługi pralnicze dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dr S. Jasińskiego w Zakopanem

 

głoszenie nr 510166932-N-2019 z dnia 09-08-2019 r.

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem: Kompleksowe usługi pralnicze dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 567007-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Informacje dodatkowe:

  1. 1) NAZWA I ADRES:

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem, Krajowy numer identyfikacyjny 29544900000000, ul. ul. Ciągłówka  9, 34-500  Zakopane, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 018 2068066 w. 22, e-mail [email protected], faks 182 068 141.
Adres strony internetowej (url): www.rehabilitacja.zakopane.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Kompleksowe usługi pralnicze dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZPP-2810-07/19

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne kompleksowe świadczenie usług pralniczych dla potrzeb Wojewódzkiego szpitala Rehabilitacyjnego w Zakopanem. Zakres usługi obejmuje: – odbiór brudnej bielizny w tygodniu (bielizna pościelowa z oddziałów, koce, poduszki, firany, zasłony, odzież ochronna, piżamy, ścierki, itp.), zwane dalej bielizną z siedziby Zamawiającego własnym transportem, Wykonawca usługi zobowiązany jest do wyniesienia brudnej bielizny z magazynu i załadowania jej na przeznaczony do tego celu środek transportu, – pranie bielizny z dezynfekcją chemiczno-termiczną, – prasowanie i maglowanie bielizny, – pakowanie czystej bielizny, – oznakowanie przekazywanej do prania bielizny w sposób odpowiedni dla Zamawiającego, – doręczanie do Zamawiającego własnym transportem upranej bielizny i odzieży wraz z wniesieniem jej do wskazanych miejsc. Transport bielizny i odzieży musi się odbywać z uwzględnieniem podziału na transport „czysty” i „brudny”. Oznacza to, że odbierana od Zamawiającego brudna bielizna nie może być przewożona równocześnie z upraną bielizną dostarczaną do Zamawiającego, Wykonawca usługi zobowiązany jest do wyniesienia brudnej bielizny z magazynu i wniesienia czystej bielizny do magazynu, Usługa obejmować będzie poniższy asortyment: a) Bielizna pościelowa, – wymagane pozytywne opinie PZH na stosowane środki piorące lub równoważne, b) Odzież ochronna (fartuchy, spódnice i spodnie itp.) – posiadanie pozytywnych opinii PZH na stosowane środki piorące lub równoważne c) Materace, poduszki, koce, piżamy – wymagane pozytywne opinie PZH na stosowane środki dezynfekcyjne lub równoważne; d) Pozostałe (firanki, itp.) – wymagane pozytywne opinie PZH na stosowane środki piorące lub równoważne. Przewidywana ilość bielizny do prania w skali miesiąca została szczegółowo określona w załączniku nr 1 do SIWZ. Zamawiający zastrzega, że przewidywana ilość prania służy do obliczenia wartości zamówienia. Faktyczny zakres usługi uzależniony będzie od potrzeb Zamawiającego (związanych z ilością hospitalizowanych pacjentów), dlatego w czasie realizacji umowy może ulec zmianie (zmniejszeniu), jednakże zmniejszenie zakresu usługi nie przekroczy 20% całości zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tytułu nie zrealizowania umowy w całości. NIżej wymienione opinie i dokumenty nie są wymagane do złożenia wraz z ofertą. Usługa musi być wykonywana zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi obowiązującymi w pralniach wykonujących usługi na rzecz Zakładów Opieki Zdrowotnej z zastosowaniem środków piorąco – dezynfekcyjnych skutecznie działających na B, F, V, Tbc, co muszą potwierdzać odpowiednie atesty Państwowego Zakładu Higieny, 3. 2.) Warunki techniczne jakim muszą odpowiadać pomieszczenia pralni: a) aktualne pozytywne zaświadczenie Sanepidu na wykonywanie usługi prania i dezynfekcji bielizny ogólnoszpitalnej, b) pralnia piorąca bieliznę ogólnoszpitalną powinna: – Mieć zapewnioną barierę higieniczną między stroną brudną i czystą poprzez fizyczny i funkcjonalny podział na strefę brudną i czystą – Stosować technologię przystosowaną do prania bielizny szpitalnej. – W pralni musi znajdować się dział mycia i dezynfekcji pojemników i wózków do transportu brudnej bielizny z zastosowaną barierą higieniczną oddzielającą strefę brudną od czystej. Musi posiadać ścianę dzielącą pomieszczenia w której powinny być wmontowane automatyczne urządzenia myjąco-dezynfekcyjne przeznaczone do tego celu. – Pralnia powinna być zlokalizowana w wydzielonym budynku. – Pomieszczenia pralni powinny być urządzone w sposób zapewniający zachowanie bariery higienicznej rozumianej jako całkowite wyeliminowanie stykania się bielizny czystej z brudną oraz pracowników z tych dwóch stref. – Pralnia musi posiadać wydzielone strefy z wmontowanymi urządzeniami pralniczymi z oddzielonymi otworami do załadowania i rozładowania odpowiednio w obszarze czystym i brudnym. – Maszyny pralnicze powinny być wyposażone w automatyczne systemy dozujące środki piorące i dezynfekujące oraz w urządzenia kontrolujące parametry procesu prania i dezynfekcji. – Śluza między częścią brudną i czystą powinna składać się z zespołu sanitarnego z natryskiem, ustępem i umywalką, uruchamianą bez kontaktu z dłonią, oraz szatni czystej. Pralnia świadcząca usługi dla szpitala przyjmuje bieliznę szpitalną, rozumiana jako zanieczyszczoną drobnoustrojami dotyczy bielizny w workach czerwonych dlatego też powinna poddawać ją zabiegom higienicznym usuwającym nie tylko brud, ale także drobnoustroje. Bielizna taka musi być prana i dezynfekowana. Procesy prania i dezynfekcji bielizny powinny być przeprowadzane wyłącznie w urządzeniach piorąco – dezynfekujących. Każdy typ i rodzaj bielizny szpitalnej powinien podlegać pełnemu procesowi prania i dezynfekcji przebiegającym jednoczasowo z obróbką – termiczną w temp. 93 – 95°C, lub – termiczno-chemiczną w temp. 60 – 65°C, W trakcie trwania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do oględzin pralni Wykonawcy, która winna spełniać warunki techniczne określone przepisami prawa oraz zapisane w wymaganiach dotyczących kompleksowej usługi pralniczej, oraz zastrzega sobie prawo wglądu w wymienione niżej dokumenty: – pozytywną opinię Inspektora Sanitarnego, że pralnia spełnia wymogi techniczno – sanitarne na wykonanie usługi prania i dezynfekcji bielizny ogólnoszpitalnej, – pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny (lub równoważną) na stosowane środki piorące na asortyment: bielizna pościelowa, w tym ubrania i fartuchy, ręczniki, ubrania lekarskie, koce, piżamy, poduszki itp., – atesty PZH lub równoważne na środki piorąco – dezynfekcyjne skutecznie działające na B, F, V, Tbc. – certyfikaty CE na środki piorące, – pozytywną opinię sanitarną PPIS dotyczącej środka transportu do przewozu bielizny czystej i brudnej. Nie później niż w dniu zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu opinie wymienione wyżej oraz na każde żądanie Zamawiającego, 3.3.) Proces prania winien odbywać się zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ze szczególnym uwzględnieniem wymagań i zaleceń obowiązujących w Zakładach Opieki Zdrowotnej, oraz wszystkimi innymi wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3.4.) Wymagania stawiane Wykonawcy: Odbiór i transport brudnej bielizny szpitalnej: a) Odbiór brudnej bielizny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00, dni ustalone z zamawiającym. b) Każdorazowe przekazanie brudnej bielizny musi być potwierdzone pisemnie przez upoważnionych przedstawicieli stron na dowodzie/druku przekazania zawierającym specyfikację asortymentowo – ilościową. c) Maksymalny czas prania bielizny – 4 dni od momentu odbioru bielizny od Zamawiającego do momentu przekazania czystej bielizny do Zamawiającego. e) W razie braku czystej bielizny w Szpitalu, w sytuacjach awaryjnych, Wykonawca może być poproszony telefonicznie o wcześniejszy zwrot upranego asortymentu. f) W okresie kumulacji dni wolnych, w dniu poprzedzającym święto, dodatkowy odbiór brudnej i dostawa czystej bielizny. g) Transport bielizny brudnej i czystej winien odbywać się oddzielnymi środkami transportu h) Wykonawca odpowiada za przejęty ładunek brudnej bielizny szpitalnej z chwilą jego pobrania i załadunku. i) Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć ładunek brudnej bielizny szpitalnej przed uszkodzeniem, dostępem osób trzecich, wpływem czynników zewnętrznych oraz wpływem ładunku na otoczenie. Pranie brudnej bielizny: a) Wykonawca gwarantuje nie mieszanie bielizny szpitalnej z bielizną z innych placówek. b) Pranie bielizny powinno odbywać się według procedur dostosowanych do stanu zabrudzenia i gwarantujących wysoką jakość wypranej odzieży (zarówno pod względem bakteriologicznym i higienicznym). c) Do prania winny być używane środki piorące, wybielające i dezynfekujące dopuszczone do obrotu i użytkowania posiadające atesty PZH lub inne dokumenty odpowiednio potwierdzające dopuszczenie do obrotu i użytkowania, przeznaczone do stosowania w zakładach opieki zdrowotnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, d) Zastosowane przez Wykonawcę metody prania, suszenia, maglowania i prasowania muszą być dostosowane do odebranego asortymentu oraz nie mogą powodować zmian struktury, koloru i kształtu tego asortymentu. Do prania zabrudzonej bielizny należy używać białych worków z materiały uszytego w taki sposób, aby worek po umieszczeniu go w pralnicy samoistnie się rozwiązał się i uwolnił zawartość, w przypadku prania bielizny skażonej umieszcza się ją w podwójnych workach, wewnętrznym rozpuszczalnym w wodzie i zewnętrznym w kolorze czerwonym. e) Maszyny i urządzenia używane w procesie prania muszą być w dobrym stanie technicznym oraz muszą odpowiadać normie CE w zakresie bezpieczeństwa (jeśli nie posiadają znaku CE, to powinny być dostosowane do obowiązujących przepisów). f) Maglowanie lub prasowanie bielizny należy prowadzić w sposób ograniczający jej kontakt z innymi powierzchniami i czynnikami, które mogłyby spowodować jej zakażenie lub zabrudzenie, a następnie opakowanie w folię. g) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za rzeczy uszkodzone w czasie prania, maglowania i prasowania, jak również w czasie transportu. Jeśli uszkodzenie ze względów funkcjonalnych i/lub estetycznych nie pozwala na dalsze użytkowanie bielizny, Wykonawca ponosi koszty związane z jej odkupieniem. Dostawa i transport czystej bielizny: a) Dostawy czystej bielizny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 10.00 dni ustalone z zamawiającym jednak nie dłuże j jak 4 dni od dnia złożenia zamówienia; b) Czysta bielizna powinna być szczelnie zapakowana w worki foliowe, a w czasie transportu w dodatkowy worek tak aby zabezpieczyć bieliznę przed zabrudzeniem, w przypadku przekazania prania bielizny skażonej wykonawca dostarczy worki typu hydrobag do transportu. c) Czysta bielizna będzie dostarczana posegregowana asortymentowo w opakowaniach zabezpieczających przed wtórnym zabrudzeniem (skażeniem), umożliwiających odbiór rodzajowo-asortymentowy bez konieczności otwierania opakowania (opakowanie foliowe). f) Każdorazowe przekazanie czystej bielizny musi być potwierdzone pisemnie przez upoważnionych przedstawicieli stron na dowodzie druku przekazania zawierającym specyfikację asortymentowo – ilościową. Pozostałe warunki: a) Bielizna szpitalna jest odbierana w rozliczeniu sztukowym i oddawana Szpitalowi w tym samym systemie. b) Organizacja transportu, załadunku i rozładunku bielizny szpitalnej ma gwarantować nie krzyżowanie się dróg czystych i brudnych oraz wykluczać kontakt czystej bielizny z brudną. c) Pralnia, w której wykonywane będą usługi musi posiadać zezwolenie właściwego organu sanitarno-epidemiologicznego na pranie bielizny dla Zakładów Opieki Zdrowotnej. d) Wykonawca ponosi koszty związane z: transportem (w tym zabezpieczenia bielizny na czas transportu – worki typu hydro-bag dostarczone do szpitala, folia), odkupieniem rzeczy zgubionych, zniszczonych oraz dostarczeniem druków wymaganych do rozliczenia ze Szpitalem. e) Wykonawca jest odpowiedzialny za gospodarkę odpadami powstałymi w wyniku realizowania przedmiotu zamówienia. Ocena stanu higienicznego: a) Wykonawca zobowiązany jest do okresowego wykonywania badań mikrobiologicznych w pralni potwierdzających skuteczność dezynfekcji (strefa brudna, czysta, z magla, urządzenia do prasowania, regałów do czystej bielizny, jałowości pranej bielizny, rąk personelu – dwóch pracowników, komory ładunkowej samochodu transportowego) wykonywanych przez stację sanitarno – epidemiologiczną lub akredytowane laboratorium mikrobiologiczne. Wyniki badań mikrobiologicznych Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na żądanie dwa razy w roku. b) Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć kopię dokumentacji z kontroli przeprowadzonych przez właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną raz na pół roku. c) Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco dbać o właściwy stan sanitarno-epidemiologiczny pomieszczeń pralni, otoczenia oraz środków transportu stosując odpowiednie procedury, które udostępni Zamawiającemu, niezwłocznie po zawarciu umowy. d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania audytów i kontroli jakości usługi u Wykonawcy. e) Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry, nie gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. f) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu procedury prania bielizny brudnej i skażonej.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 98310000-9

Dodatkowe kody CPV: 98315000-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 92000
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Wioleta Kuraś Bluu Textile Service
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. ceramiczna 10
Kod pocztowy: 34-400
Miejscowość: Nowy Targ
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 112759.02
Oferta z najniższą ceną/kosztem 112759.02
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 112759.02
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Zatwierdzam, dnia 09.08.2019r.

Dyrektor

Krystyna Walendowicz