Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu na: Rozbudowę i przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na potrzeby szpitala z przeznaczeniem dla funkcji rehabilitacyjno-edukacyjnej (sale wykładowe i rehabilitacyjne dla pacjentów oraz pokoje gościnne dla wykładowców) w ramach Centrum Edukacji Prozdrowotnej dla dorosłych z dostosowaniem obiektu do korzystania przez osoby niepełnosprawne wraz z budową nowej i przebudową ist. infrastruktury technicznej oraz rozbiórką ist. budynku gospodarczego o nr 67/6:2.

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu na: Rozbudowę i przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na potrzeby szpitala z przeznaczeniem dla funkcji rehabilitacyjno-edukacyjnej (sale wykładowe i rehabilitacyjne dla pacjentów oraz pokoje gościnne dla wykładowców) w ramach Centrum Edukacji Prozdrowotnej dla dorosłych z dostosowaniem obiektu do korzystania przez osoby niepełnosprawne wraz z budową nowej i przebudową ist. infrastruktury technicznej oraz rozbiórką ist. budynku gospodarczego o nr 67/6:2.

Zakopane, dnia 29.07.2019r.

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-06/19

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem ogłasza o udzieleniu zamówienia na:

Rozbudowę i przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na potrzeby szpitala z przeznaczeniem dla funkcji rehabilitacyjno-edukacyjnej (sale wykładowe i rehabilitacyjne dla pacjentów oraz pokoje gościnne dla wykładowców) w ramach Centrum Edukacji Prozdrowotnej dla dorosłych z dostosowaniem obiektu do korzystania przez osoby niepełnosprawne wraz z budową nowej i przebudową ist. infrastruktury technicznej oraz rozbiórką ist. budynku gospodarczego o nr 67/6:2.

 

Ogłoszenie nr 510156609-N-2019 z dnia 29-07-2019 r.

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem: Rozbudowę i przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na potrzeby szpitala z przeznaczeniem dla funkcji rehabilitacyjno-edukacyjnej (sale wykładowe i rehabilitacyjne dla pacjentów oraz pokoje gościnne dla wykładowców) w ramach Centrum Edukacji Prozdrowotnej dla dorosłych z dostosowaniem obiektu do korzystania przez osoby niepełnosprawne wraz z budową nowej i przebudową ist. infrastruktury technicznej oraz rozbiórką ist. budynku gospodarczego o nr 67/6:2.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 560781-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  1. 1) NAZWA I ADRES:

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem, Krajowy numer identyfikacyjny 29544900000000, ul. ul. Ciągłówka  9, 34-500  Zakopane, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 018 2068066 w. 22, e-mail [email protected], faks 182 068 141.
Adres strony internetowej (url): www.rehabilitaca.zakopane.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rozbudowę i przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na potrzeby szpitala z przeznaczeniem dla funkcji rehabilitacyjno-edukacyjnej (sale wykładowe i rehabilitacyjne dla pacjentów oraz pokoje gościnne dla wykładowców) w ramach Centrum Edukacji Prozdrowotnej dla dorosłych z dostosowaniem obiektu do korzystania przez osoby niepełnosprawne wraz z budową nowej i przebudową ist. infrastruktury technicznej oraz rozbiórką ist. budynku gospodarczego o nr 67/6:2.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZPP-2810-06/19

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

  1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robót budowlanych na terenie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem poprzez rozbudowę i przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na potrzeby szpitala z przeznaczeniem dla funkcji rehabilitacyjno-edukacyjnej (sale wykładowe i rehabilitacyjne dla pacjentów oraz pokoje gościnne dla wykładowców) w ramach Centrum Edukacji Prozdrowotnej dla dorosłych z dostosowaniem obiektu do korzystania przez osoby niepełnosprawne wraz z budową nowej i przebudową ist. infrastruktury technicznej oraz rozbiórką ist. budynku gospodarczego o nr 67/6:2., tj: 1.1. wykonanie robót dot. budynku: 1) całkowita rozbiórka piwnic ze względu na zły stan techniczny ścian i brak fundamentowania oraz budowa nowych piwnic (przyziemia) z uwzględnieniem nowego programu funkcjonalnego i obowiązujących przepisów prawa oraz obiektu; 2) całkowita rozbiórka drewnianego stropu nad piwnicą i wykonanie stropu żelbetowego stanowiącego odpowiednią przegrodę ppoż od kondygnacji parteru; 3) całkowita rozbiórka ganku od strony południowej ze względu na zły stan techniczny raz budowa nowego powiększonego z zachowaniem jego historycznego charakteru; 4) przebudowa ścian wewnętrznych w związku z nowym układem funkcjonalnym kondygnacji parteru i poddasza; 5) renowacja ist. schodów drewnianych; 6) wymiana wszystkich okładzin ściennych (zewn. i wewn.) na kondygnacji parteru i poddasza wraz z odpowiednim ociepleniem ścian zewnętrznych budynku (bez okładziny zewnętrznej kamiennej); 7) czyszczenie ścian drewnianych z płazów i odpowiednia impregnacja; 8) całkowita wymiana warstw posadzek i podłóg z zachowanie istniejącej konstrukcji stropów nad parterem i poddaszem; 9) wymiana warstw w skosach dachowych i nowe okładziny; 10) całkowita wymiana stolarki w budynku na nową drewnianą z odtworzeniem ist. historycznego charakteru obecnej stolarki; 11) budowa nowego podestu przed wejściem głównym do budynku, pochylni dla niepełnosprawnych oraz schodów terenowych; 12) wymiana wszystkich rynien, rur spustowych, ofasowań blacharskich oraz renowacja ist. pokrycia dachowego wraz z zabezpieczeniem ist. więźby dachowej; 13) wymiana wszystkich instalacji w budynku, pionów wentylacyjnych oraz montaż instalacji ppoż;. 1.2. wykonanie dokumentacji powykonawczej tj. dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót, w tym operatu geodezyjnego powykonawczego. W zakres robót budowlanych wchodzi: 3.1. Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe. W ramach rozbudowy i przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku „Dyrektorówki” z przystosowaniem pomieszczeń przyziemia i parteru dla osób niepełnosprawnych, zostały zaprojektowane roboty rozbiórkowe: – rozebrać i wyburzyć wszystkie elementy ganku w kolejności: zdemontować pokrycie dachowe wraz z rynnami i rurami spustowymi, schody zewnętrzne, rozebrać więźbę dachową, ściany zewn. i warstwy podłogowe, rozebrać kamienne ściany piwnic; – zdemontować wszystkie elementy budynku (oprócz pokrycia) do gołej konstrukcji, całą stolarkę zewn. i wewn. w budynku; – skuć wszystkie tynki (w łazienkach wraz z okładzinami) wewnętrzne ścian i skosów dachowych; – rozebrać zaznaczone na rys. kondygnacji ściany wewnętrzne; – zdemontować wszystkie okładziny deskowe ścian i z supremy wewnątrz i na zewnątrz budynku, także całych szczytów dachowych; wyczyścić z trocin; – rozebrać wszystkie piony dymowe w całości; – zdemontować wszystkie warstwy podłogowe na wszystkich kondygnacjach; – usunąć z pomiędzy płazów stare uszczelnienie wiórami; – zdemontować w całości strop nad piwnicą; – podnieść w całości drewnianą konstrukcję budynku wraz z dachem na odpowiednich podnośnikach na odpowiednią wysokość i zabezpieczyć przed jakimikolwiek przesunięciami; – wyburzyć całą kondygnację piwnic łącznie ze schodami zewn. do kotłowni i przed głównym wejściem oraz posadzkami; 3.2. Roboty ogólno-budowlane. szczegółowe założenia zawarto w części konstrukcyjnej projektu. a) Ławy fundamentowe pod ściany nośne – żelbetowe, ściany fundamentowe betonowe lub z pustaków szalunkowych szer. 24 cm i stopy pod słupy żelbetowe, schody w posadzce na gruncie (dotyczy zejścia do pom. rehabilitacji) betonowe na ławie żelbetowej, Główna konstrukcja nośna ścian piwnic – słupy żelbetowe o przekrojach 24×24; b) Ściany zewnętrzne piwnic: murowane w układzie mieszanym ze szkieletem żelbetowym z pustaków z betonu komórkowego o 0,095 W/(m2K) lub innych pustaków o porównywalnych parametrach gr. 24cm ocieplone płytami styropianu na piór-wpust gr.6cm o 0,031 W/(m2K), – (okładzina kamienna do wykonania w następnym etapie), c) Ściany wewnętrzne piwnic: 1) ściany nośne z pustaków z betonu komórkowego gr. 24cm, lub innych pustaków o porównywalnych parametrach, pióro-wpust na cieńką spoinę poziomą, z uchwytami montażowymi; 2) ściany działowe bloczki z betonu komórkowego odmiany PP3/0,5, bloczki o grubości 115 mm i wysokości 399 mm lub innych pustaków o porównywalnych parametrach 3) nadproża w otworach drzwiowych – w ścianach nośnych – żelbetowe lub typu L, – w ścianach gr. 12.0cm – belki nadprożowe danego systemu; d) Strop nad piwnicą: płyty żelbetowe, monolityczne, wylewane na mokro gr.12cm; stal A-III, beton B25 Nadproża i podciągi wylewane łącznie ze stropami i wieńcami. e) Ściany zewnętrzne i wewnętrzne parteru: – ist. drewniane z płazów gr.16cm i 10cm; należy wyczyścić poprzez piaskowanie; na grubości stropu nad piwnicą belki płazowe usunąć oraz wykonać nowe belki podwalinowe o tych samych szerokościach i zakotwione w wieńcach płyty żelbetowej nad piwnicą, przestrzenie pomiędzy belkami uszczelnić tradycyjnie poprze mszenie struganymi wiórami z drewna świerkowego, jako warkocze na wzór istniejących; – piony wentylacyjne – pustaki betonowe systemowe na zaprawie montażowej 3- kanałowe nie wymagające obmurowania i posiadające atest PZH, – od poziomu parteru wymurować na płycie żelbetowej nad piwnicą do wys. 40cm ponad kalenicę dachu; przy przejściach przez stropy i dach ustabilizować kotwami stalowymi mocowanymi do elementów konstrukcyjnych, dylatacje wokół pionów wykonać z wełny mineralnej, nad stropem poddasza zamontować płyty wspornikowe do obmurowania pionów cegłą klinkierową, na poddaszu zamontować drzwiczki rewizyjne, kratki wentylacyjne wywiewne zamontować nad kalenicą dachu, piony przekryć płytami betonowymi ze spadkami i wykonać obróbki blacharskie. f) Ściany zewnętrzne i wewnętrzne poddasza – ist. drewniane szkieletowe, uszkodzone elementy konstrukcji wymienić. g) Strop nad parterem – ist. drewniany belkowy o wymiarach belek 24×20 cm, uszkodzone elementy konstrukcji wymienić; wyrównać poziomy belek do jednej górnej płaszczyzny; h) Schody: z piwnicy na parter – proj. żelbetowe płytowe zabiegowe o zbrojeniu podłużnym pomiędzy fundamentem a ścianą nośną i stropami, zbrojenie rozdzielcze w poprzek zbrojenia nośnego, – z parteru na poddasze – ist. drewniane policzkowe do renowacji, uszkodzone elementy konstrukcji wymienić; ze względu na dostosowanie wejścia do budynku dla osób niepełnosprawnych należy zmodyfikować konstrukcję nośną – zastąpić słup podpierający górny bieg konstrukcją wsporczą, wg zaleceń i rysunków konstrukcyjnych; i) Balkony na poddaszu – ist. drewniane do renowacji, uszkodzone elementy konstrukcji oraz wszystkie deskowania wymienić, wymieniane elementy balkonu mają być z analogicznego materiału, zachować takie same wymiary i zdobnictwo, podnieść wys. balustrady do 1,10m dokładając nad ist. balustradą dodatkową belkę o parametrach takich, jak istniejąca górna belka balustrady; j) Dach nad parterem w części ganku jednospadowy – o konstrukcji krokwiowopłatwiowo- kleszczowej, wymiary elementów konstrukcji dachu podane na rzucie więźby w części konstrukcyjnej, dach ocieplony wełną mineralną min. gr.18cm. Więźbę należy wykonać zgodnie z przepisami sztuki ciesielskiej. l) Strop nad poddaszem wraz z główną więźbą dachową – ist. drewniane o konstrukcji krokwiowo-płatwiowo-jętkowej, uszkodzone elementy konstrukcji wymienić; przy nowych pionach wentylacyjnych wyprowadzanych ponad dach dokonać ewentualną przebudowę więźby. k) Pokrycie dachowe – na głównym dachu ist. blacha gładka na rąbek stojący, na projektowanym ganku nowa blacha gładka na rąbek stojący, uszkodzone elementy pokrycia dachowego oraz obróbek blacharskich wymienić; nad wejściem do pomieszczeń rehabilitacyjnych w przyziemi daszek szklany łukowy ze szkła bezpiecznego, zgodnie z rysunkami technicznymi. 3.3. Roboty w ramach zagospodarowania terenu. – do planowanej inwestycji należy wykonać ciąg komunikacyjny pieszy, w tym pochylnie dla osób niepełnosprawnych i podest – z kostki betonowej gr.6cm; – elementy małej architektury: 1) murki terenowe – betonowo-kamienne z kamienia naturalnego jako murki suche kwiatowe z kamienia łamanego układanego bez zaprawy; 2) krawężniki chodnikowe wraz opaskami żwirowymi wzdłuż ścian budynku; Uwaga: Koszty zużycia mediów w okresie realizacji zamówienia ponosić będzie Wykonawca na zasadach zawartych w projekcie umowy. Do obowiązków Wykonawcy należy również wykonanie: 1. Oznakowanie i urządzenie placu budowy. 2. Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu ze względu na roboty na wysokościach. 3. Przeprowadzenie wymaganych prób i badań. 4. Dokonania uzgodnień uzyskania wszelkich protokołów, atestów, opinii niezbędnych do wykonania całości przedmiotu zamówienia i poniesienia opłat z tym związanych. 5. W przypadku zniszczeń urządzeń lub ich części w toku realizacji – naprawienie szkody lub doprowadzenie do stanu pierwotnego na własny koszt. 6. Opracowanie i przekazanie kompletnej dokumentacji odbiorczej. 7. W celu lepszego zapoznania się z przedmiotem zamówienia zamawiający zaleca: a) dokonanie przez wykonawcę (na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność) wizji lokalnej terenu realizacji terenu realizacji przedmiotu konieczne do przygotowania oferty i realizacji zamówienia. 8. Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz informuje, że budynek jest wpisany do rejestru Zabytów. 9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1, do niniejszej specyfikacji obejmujący: przedmiar robót zał. 1 cz. A, cz. B, cz. C, kosztorys ślepy zał 1a cz. A, cz. B, cz. C, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót zał 2 cz. A, cz. B, cz. C, projekt wykonawczy zadania. 10. Ze względu na prace wykonywane na terenie czynnego budynku szpitala Wykonawca musi wykonać przed przystąpieniem do robót budowlanych plan organizacji placu budowy i uzyskać akcpetację Zamawiającego. 11. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na wykonane prace w tym na zamontowane urządzenia i wyposażenie. Okres gwarancji nie może być krótszy niż 60 miesięcy. 12. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w siwz, w szczególności w załączniku nr 1, do specyfikacji istotnych warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu charakteryzującego konkretne produkty lub usługi, albo normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy PZP dopuszcza się rozwiązania równoważne pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz posiadające cechy, parametry, nie gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia, z zachowaniem tych samych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych, Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. W sytuacji gdy Wykonawca zamierza zastosować równoważne materiały, produkty, urządzenia niż podane w dokumentacji projektowej winien dołączyć do oferty wykaz zawierający materiały zawarte w dokumentacji oraz podać ich równoważniki (nazwy materiałów zaproponowanych w ofercie) wraz z załączeniem charakterystyk oraz dokumentów potwierdzających równoważność zaproponowanych materiałów. 13. Zamawiający wymaga, aby w okresie od dnia przekazania wykonawcy terenu robót do dnia odbioru końcowego pracownicy fizyczni wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) zatrudnieni byli przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Wymaganie powyższe dotyczy przede wszystkim pracowników ogólnobudowlanych, wykonujących prace na placu budowy przy realizacji przedmiotowego zamówienia. Tym samym Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę minimum: 3 pracowników ogólnobudowlanych, na warunkach określonych powyżej. 14. W terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemny wykaz pracowników Wykonawcy lub podwykonawcy, o których mowa w ust. 11, ze wskazaniem czynności, jakie będą oni wykonywać oraz informacjami dotyczącymi zawartych z nimi umów o pracę. 15. Zamówienie jest dofinansowane: – z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i adaptacja budynku na potrzeby szpitala z przeznaczeniem na Centrum Edukacji Prozdrowotnej dla dorosłych” – środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego w ramach zadania pt. „Dofinansowanie robót budowlanych w Rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane, dotyczące obiektów służących Rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów”

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

 

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45111100-9, 45111000-8, 45262350-9, 45262311-4, 45422000-1, 45261213-0, 45320000-6, 45430000-0, 45442100-8, 45421000-4, 45312100-8, 45421000-4, 45312100-8, 45310000-3, 45313100-8, 45311200-2, 45315700-5, 45331100-7, 45330000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 789001.84
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Tatrzańska Firma “Junior”
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Lichajówki 7
Kod pocztowy: 34-531
Miejscowość: Murzasichle
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1343464.14
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1343464.14
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1343464.14
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Zatwierdzam, dnia 29.07.2019r.

Dyrektor

Krystyna Walendowicz