Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu na: Sukcesywną dostawę materiałów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu na: Sukcesywną dostawę materiałów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

Zakopane, dnia 09.07.2019r.

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-03/19

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego
w Zakopanem ogłasza o przetarg nieograniczony na:

Sukcesywną dostawę materiałów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

 

Ogłoszenie nr 510140382-N-2019 z dnia 09-07-2019 r.

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem: Sukcesywną dostawę materiałów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 536772-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  1. 1) NAZWA I ADRES:

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem, Krajowy numer identyfikacyjny 29544900000000, ul. ul. Ciągłówka  9, 34-500  Zakopane, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 018 2068066 w. 22, e-mail [email protected], faks 182 068 141.
Adres strony internetowej (url): www.rehabilitaca.zakopane.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Sukcesywną dostawę materiałów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZPP-2810-03/19

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem. Dokładny opis i ilości przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1. 2) Zamawiający wymaga, przesyłania elektronicznej wersji faktury w formacie EDI (elektroniczna wymiana danych). Jeden szablon zostanie ustalony na początku współpracy i niezmienny do jej zakończenia co pozwoli na szybki import danych. 3) Ilość i asortyment podany w załączniku nr 1 do SIWZ są wielkościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w zależności od aktualnych potrzeb zamawiającego wynikających ze stanu zdrowia i prowadzonego leczenia w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem. Jednakże zmniejszenie ilości zamówionego asortymentu nie przekroczy 20% w zakresie łącznej kwoty określonej w umowie. 4) Termin ważności (przydatności do stosowania) dostarczanych przez Wykonawcę w ramach przedmiotu zamówienia materiałów medycznych musi wynieść co najmniej 6 miesięcy od daty dostawy. 4) Przedmiot zamówienia ma być dostarczany w opakowaniu produ centa. 5) Opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne ma zawierać nazwę towaru, nr serii, datę produkcji i datę ważności, jeżeli dotyczy. 6) Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry, nie gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia. Jeżeli w danej pozycji Wykonawca proponuje odpowiednik, to musi wyraźnie to zaznaczyć. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające taką samą lub lepszą jakość oferowanych odpowiedników np. specyfikację jakościową, świadectwo kontroli, jakości, certyfikat, lub inny równoważny dokument, z którego w sposób nie budzący wątpliwości musi wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych parametrach jakościowych. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. 7) Wszystkie dostarczane materiały medyczne muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do obrotu w Polsce oraz pochodzić z bieżącej produkcji w nieuszkodzonych opakowaniach. 8) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sukcesywnego przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego tj: Minimalny termin dostawy 5 dni roboczych od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia. Zamówienie wymaga formy telefonicznej lub pisemnej przesłanej faksem lub e-mailem, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00 9) Przedmiot zamówienia powinien być opakowany w sposób umożliwiający łatwe, bezpieczne otwarcie przy zachowaniu pełnej sterylności zawartego w nich asortymentu. Na opakowaniu jednostkowym powinno widnieć czytelne potwierdzenie sterylności w postaci znaku, wskaźnika oraz adnotacji terminu przydatności jeżeli dotyczy. 10) Dostawa towaru odbywać się będą do magazynu Apteki Szpitalnej Zamawiającego. Odbioru towaru dokonywać będzie osoba upoważniona. Pracownik w chwili odbioru towaru zobowiązany będzie do zbadania, czy dostawa jest pod względem ilościowym i jakościowym zgodna z załączonymi dokumentami i umową. Zbadanie obejmuje przeliczenie ilości opakowań zbiorczych i ustalenie ich stanu, a w razie uszkodzenia opakowania zbiorczego sprawdzenie stanu jego zawartości.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 33140000-3

Dodatkowe kody CPV: 33141000-0, 33141111-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 137426.69
Waluta PLNIV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 115300.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 115300.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 127560.95
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Zatwierdzam, dnia 09.07.2019r.

Dyrektor

Krystyna Walendowicz