Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: „Rozbudowę i przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na potrzeby szpitala z przeznaczeniem dla funkcji rehabilitacyjno-edukacyjnej (sale wykładowe i rehabilitacyjne dla pacjentów oraz pokoje gościnne dla wykładowców) w ramach Centrum Edukacji Prozdrowotnej dla dorosłych z dostosowaniem obiektu do korzystania przez osoby niepełnosprawne wraz z budową nowej i przebudową ist. infrastruktury technicznej oraz rozbiórką ist. budynku gospodarczego o nr 67/6:2.

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: „Rozbudowę i przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na potrzeby szpitala z przeznaczeniem dla funkcji rehabilitacyjno-edukacyjnej (sale wykładowe i rehabilitacyjne dla pacjentów oraz pokoje gościnne dla wykładowców) w ramach Centrum Edukacji Prozdrowotnej dla dorosłych z dostosowaniem obiektu do korzystania przez osoby niepełnosprawne wraz z budową nowej i przebudową ist. infrastruktury technicznej oraz rozbiórką ist. budynku gospodarczego o nr 67/6:2.

Zakopane, dnia 01.07.2019r.

Oznaczenie sprawy: ZPM-2810-06/19/          /

 

 Wszyscy Wykonawcy                              ZPP-2810-06/19

 Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym naRozbudowę i przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na potrzeby szpitala z przeznaczeniem dla funkcji rehabilitacyjno-edukacyjnej (sale wykładowe i rehabilitacyjne dla pacjentów oraz pokoje gościnne dla wykładowców) w ramach Centrum Edukacji Prozdrowotnej dla dorosłych z dostosowaniem obiektu do korzystania przez osoby niepełnosprawne wraz z budową nowej i przebudową ist. infrastruktury technicznej oraz rozbiórką ist. budynku gospodarczego o nr 67/6:2..

Działając w oparciu art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), uprzejmie informuję że Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uznał za najkorzystniejszą ofertę firmy:

Tatrzańska firma „Junior” ul. Lichajówki 7, 34-531 Murzasichle,

Cena  netto: 1 092 247,27 zł

Podatek VAT 251 216,87 zł

Cena brutto: 1 343 464,14 zł

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta ważna, spełniająca wymagania Zamawiającego i przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny, kryterium „gwarancja/rękojmia” i „Termin zakończenia realizacji danego etapu robót przedmiotu umowy”. W  kryterium cena oferta otrzymała 60 pkt, w kryterium „gwarancja/rękojmia”  – 9,99 pkt, w kryterium Termin zakończenia realizacji danego etapu robót przedmiotu umowy – 10,00 pkt. Łącznie oferta otrzymała 79,99 pkt.

 

Zestawienie  złożonych ofert

l.p. Nazwa wykonawcy, którzy złożyli oferty Kryterium cena – 60% Kryterium „gwarancja/

rękojmia – 30%

Kryterium termin zakończenia realizacji danego etapu robót przedmiotu umowy – 10% Łącznie pkt.
 

 

1

Tatrzańska firma „Junior” ul. Lichajówki 7, 34-531 Murzasichle,

 

 

 

60,00pkt

 

 

9,99 pkt

 

 

10,00 pkt

 

 

79,99 pkt

Ilość złożonych ofert: 1

Ilość ofert odrzuconych: 0

 

Z poważaniem   

Dyrektor

Krystyna Walendowicz