Ogłoszenie o zamówieniu na: Kompleksowe usługi pralnicze dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Ogłoszenie o zamówieniu na: Kompleksowe usługi pralnicze dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

Ogłoszenie nr 567007 – N – 2019 z dnia 2019-06-28 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Kompleksowe usługi pralnicze dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego  im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem”.
Numer referencyjny: ZPP-2810-07/19

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 08/07/2019, godzina: 12:30,

POBIERZ
 
 
Zatwierdzam dnia. 28.06.2019r.
Dyrektor
Krystyna Walendowicz