Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: „Sukcesywna dostawa materiałów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem.

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: „Sukcesywna dostawa materiałów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem.

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-03/19

Zakopane, dnia 22.05.2019r.

 

Wszyscy Wykonawcy

ZPP-2810-03/19

 

 Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na „Sukcesywna dostawa materiałów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem.

 

Działając w oparciu art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), uprzejmie informuję że Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uznał za najkorzystniejszą ofertę firmy:

Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k.

41-808 Zabrze, ul. Pod Borem 18

Cena  netto: 106 371,48 zł

Podatek VAT 8% / 23 tj: 8 928,52 zł

Cena brutto: 115 300,00 zł

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta ważna, spełniająca wymagania Zamawiającego i przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny, kryterium termin dostawy i termin przydatności. W kryterium cena oferta otrzymała 60 pkt, w kryterium termin dostawy – 20,00 pkt, w kryterium termin przydatności – 20,00 pkt. Łącznie oferta otrzymała 100,00 pkt.

 

Zestawienie  złożonych ofert

l.p. Nazwa wykonawcy, którzy złożyli oferty Kryterium cena – 60% Kryterium termin dostawy  – 20% Kryterium termin przydatności – 20% Łącznie pkt.
 

1

Centrum Zaopatrzenia Medycznego

„CEZAL” S. A. Wrocław

Oddział Kraków 30-149 Kraków, ul. Balicka 117

 

 

54,23pkt

 

 

20,00 pkt

 

 

20,00 pkt

 

 

94,23 pkt

 

2

Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k. 41-808 Zabrze, ul. Pod Borem 18  

60,00pkt

 

20,00 pkt

 

20,00 pkt

 

100,00 pkt

 Ilość złożonych ofert: 2

Ilość ofert odrzuconych: 0

 

 

Z poważaniem   

 

Dyrektor

Krystyna Walendowicz