Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na: Unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Rozbudowę i przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na potrzeby szpitala z przeznaczeniem dla funkcji rehabilitacyjno-edukacyjnej (sale wykładowe i rehabilitacyjne dla pacjentów oraz pokoje gościnne dla wykładowców) w ramach Centrum Edukacji Prozdrowotnej dla dorosłych z dostosowaniem obiektu do korzystania przez osoby niepełnosprawne wraz z budową nowej i przebudową ist. infrastruktury technicznej oraz rozbiórką ist. budynku gospodarczego o nr 67/6:2.

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na: Unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Rozbudowę i przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na potrzeby szpitala z przeznaczeniem dla funkcji rehabilitacyjno-edukacyjnej (sale wykładowe i rehabilitacyjne dla pacjentów oraz pokoje gościnne dla wykładowców) w ramach Centrum Edukacji Prozdrowotnej dla dorosłych z dostosowaniem obiektu do korzystania przez osoby niepełnosprawne wraz z budową nowej i przebudową ist. infrastruktury technicznej oraz rozbiórką ist. budynku gospodarczego o nr 67/6:2.

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-04/19

Zakopane, dnia 16.05.2019r.

 

  

Wszyscy Wykonawcy

ZPP-2810-04/19

 

Dotyczy: Unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Rozbudowę i przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na potrzeby szpitala z przeznaczeniem dla funkcji rehabilitacyjno-edukacyjnej (sale wykładowe i rehabilitacyjne dla pacjentów oraz pokoje gościnne dla wykładowców) w ramach Centrum Edukacji Prozdrowotnej dla dorosłych z dostosowaniem obiektu do korzystania przez osoby niepełnosprawne wraz z budową nowej i przebudową ist. infrastruktury technicznej oraz rozbiórką ist. budynku gospodarczego o nr 67/6:2.

 

Działając w oparciu art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), uprzejmie informuję że Zamawiający unieważnia postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w przypadku, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższa ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Podstawa prawna nieważnienia postępowania art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986.) „cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, która zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;”

 

Podstawą faktyczną unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia jest:

Cena oferty z najniższą ceną złożoną w postępowaniu przetargowym, ZPM-2810-04/19, przewyższa kwotę, która zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

– Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 1 232 850,07 złotych brutto.

– Kwota oferty z najniższą ceną wynosi 1 510 135,91 zł brutto

– Zamawiający nie zwiększy kwoty na sfinansowanie zamówienia.

W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie przetargowe znak: ZPM-2810-04/19.

 

 

 

 

Dyrektor

mgr Krystyna Walendowicz