Informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: Sukcesywną dostawę materiałów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: Sukcesywną dostawę materiałów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-03/19

Zakopane, dnia 19.04.2019r.

 

 

Wszyscy Wykonawcy

ZPP-2810-03/19

 

Dotyczy: Informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: Sukcesywna dostawa materiałów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

 Działając w oparciu art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), uprzejmie informuję że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 148 421,12 złotych brutto.

W niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

  1. Centrum Zaopatrzenia Medycznego

„CEZAL” S. A. Wrocław

Oddział Kraków

30-149 Kraków, ul. Balicka 117

Cena  netto: 117 549,58 zł

Podatek VAT 8% tj: 9 060,47 zł

Podatek VAT 23% tj: 950,88 zł

Cena brutto: 127 560,93 zł

Okres świadczenia dostawy 12 miesięcy, od dnia 26.05.2019r.

Termin płatności faktury: 30 dni

 

  1. Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k.

41-808 Zabrze, ul. Pod Borem 18

Cena  netto: 106 371,00 zł

Podatek VAT 8%,23% tj: 8939,27 zł

Cena brutto: 115 310,77 zł

Okres świadczenia dostawy 12 miesięcy, od dnia 26.05.2019r.

Termin płatności faktury: 30 dni

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawo zamówień publicznych Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania ww. informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg załącznika nr 5 do siwz)

 

 

Dyrektor

         mgr Krystyna Walendowicz