Ogłoszenie o zamówieniu na: Sukcesywną dostawę materiałów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem. DODANO pytania i odpowiedzi z dnia 17.04.2019r.

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Ogłoszenie o zamówieniu na: Sukcesywną dostawę materiałów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem. DODANO pytania i odpowiedzi z dnia 17.04.2019r.

Ogłoszenie nr 536772 – N – 2019 z dnia 2019-04-11 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Sukcesywna dostawa materiałów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem”.
Numer referencyjny: ZPP-2810-03/19

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 19/04/2019, godzina: 11:30,

POBIERZ
 
 
Zatwierdzam dnia. 11.04.2019r.
Dyrektor
Krystyna Walendowicz